Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada maijā

10.07.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012.gada maijā bija 1 253.3 milj. latu – par 5.3% jeb 63.2 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 6.5% jeb 77.0 milj. latu vairāk nekā 2011.gada maijā.
2012. gada maijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība palielinājās par 9.0% un importa – par 2.6%. Eksports visvairāk pieauga parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 28.6 milj. latu jeb par 43.8%, minerālproduktiem – par 10.1 milj. latu jeb 20.0%, pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 4.0 milj. latu jeb 9.7%. Importā vislielākais kāpums bija parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 15.3 milj. latu jeb 19.9%, pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 10.5 milj. latu jeb 25.5%, mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 8.5 milj. latu jeb 7.7%.
2012.gada janvārī – maijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 5 922.0 milj. latu - par 13.3% jeb 695.5 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 2 569.5 milj. latu – par 10.4% jeb 241.2 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 3 352.5 milj. latu - par 15.7% jeb 454.3 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2011.gada septembri, decembri un 2012.gada februāri.
 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

maiju

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

maiju

Pavisam

551 302

100

+5.7

701 990

100

+7.2

-150 688

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

89 007

16.1

+29.2

109 975

15.7

+8.7

-20 968

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

24 863

4.5

+11.8

22 130

3.2

+1.2

+2 733

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 252

0.6

-3.6

7 719

1.1

-4.9

-4 467

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 756

1.2

+12.2

5 870

0.8

-13.2

+886

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

12 529

2.3

+18.9

7 284

1.0

+17.7

+5 245

Augu valsts produkti (II)

17 285

3.1

+40.0

27 940

4.0

+1.6

-10 655

 

augļi, rieksti (08)

2 670

0.5

+20.4

7 180

1.0

+3.9

-4 510

 

graudaugu kultūras (10)

3 961

0.7

+19.1

1 502

0.2

-63.4

+2 459

 

eļļas augu sēklas (12)

2 257

0.4

+4.0 reizes

4 774

0.7

+43.7

-2 517

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

45 121

8.2

+35.9

51 731

7.4

+14.9

-6 610

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

6 518

1.2

+32.8

2 987

0.4

+8.2

+3 531

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 881

0.3

+17.0

7 242

1.0

+15.5

-5 361

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

22 038

4.0

+37.9

12 283

1.7

+3.8

+9 755

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

2 038

0.4

+23.7

4 531

0.6

+58.9

-2 493

Minerālprodukti (V) 1)

60 439

11.0

+19.0

115 922

16.5

+16.0

-55 483

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

58 016

10.5

+24.7

111 462

15.9

+14.2

-53 446

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

33 948

6.2

-14.6

57 899

8.2

-18.9

-23 951

 

farmācijas produkti (30)

13 497

2.4

-38.1

18 877

2.7

-45.2

-5 380

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

18 043

3.3

+10.9

37 222

5.3

+0.3

-19 179

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

13 757

2.5

+8.4

28 903

4.1

+5.0

-15 146

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

93 229

16.9

-3.2

13 010

1.9

+14.9

+80 219

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

93 173

16.9

-3.2

12 878

1.8

+15.8

+80 295

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

12 086

2.2

+26.3

16 510

2.4

+4.2

-4 424

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

6 536

1.2

+14.1

14 804

2.1

+2.0

-8 268

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 795

0.9

+40.1

1 547

0.2

+29.2

+3 248

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 286

4.0

+11.0

27 592

3.9

+5.7

-5 306

 

trikotāžas drāna (60)

1 548

0.3

+8.0

2 102

0.3

+13.2

-554

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 859

1.1

+17.1

5 301

0.8

+10.9

+558

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

8 132

1.5

+28.3

7 758

1.1

+41.5

+374

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

93 760

17.0

+14.2

92 342

13.2

+14.5

+1 418

 

dzelzs un tērauds (72)

58 674

10.6

+21.0

49 096

7.0

-1.1

+9 578

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

23 990

4.4

+44.7

26 184

3.7

+51.6

-2 194

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

60 544

11.0

-11.5

119 336

17.0

+13.7

-58 792

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

28 120

5.1

-15.7

66 034

9.4

+13.8

-37 914

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

32 424

5.9

-7.5

53 303

7.6

+13.5

-20 879

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

28 477

5.2

-17.8

58 114

8.3

-3.6

-29 637

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

24 928

4.5

-21.6

46 668

6.6

-13.6

-21 740

Dažādi izstrādājumi (XX)

14 762

2.7

+11.3

18 483

2.6

+24.1

-3 721

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

11 410

2.1

+6.6

11 518

1.6

+34.2

-108

Pārējās preces

24 721

4.5

+16.1

35 585

5.1

+14.1

-10 864

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada maijā nozīmīgākā daļa (69.9%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.0%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.2% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.2%), Krievija (10.0%), Vācija (6.7%) un Polija (6.5%).

2012.gada maijā nozīmīgākā daļa (75.2%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.4%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.2% no importa kopapjoma), Vācija (11.6%), Polija (9.2%), Krievija (8.5%) un Igaunija (7.6%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604