Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada janvārī-septembrī

15.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2012. gada janvārī – septembrī sasniedza 11 267.7 milj. latu - par 1 271.5 milj. latu jeb 12.7% vairāk salīdzinājumā ar 2011. gada janvāri – septembri. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 552.5 milj. latu jeb 12.6%, bet importa apjoms pieauga par 719.0 milj. latu jeb 12.8%.

2012. gada janvārī – septembrī eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecības apjomā sasniedza 43.9% un salīdzinājumā ar 2011. gada janvāri – septembri ārējās tirdzniecības bilance palikusi nemainīga.

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu1

1 Dati precizēti par 2012.gada 2.ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2012. gada janvārī - septembrī salīdzinājumā ar 2011. gada janvāri – septembri palielinājās par 9.2%; importa apjoms -  par 4.3%.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2012. gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-)

pret

Imports % (+,-)

pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-7.6

+11.0

-10.6

+10.5

II ceturksnis

+4.6

+4.7

+7.1

+7.3

III ceturksnis

+12.5

+12.1

+1.1

-3.1

                Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2011. gada janvāris - septembris

2012. gada janvāris - septembris

2011. gada janvāris - septembris

2012. gada janvāris - septembris

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4 388.8

100

4 941.3

100

5 607.4

100

6 326.4

100

Kapitālpreces

352.9

8.0

429.0

8.7

698.6

12.5

816.1

12.9

Starppatēriņa preces

2 648.0

60.3

2 847.2

57.6

2816.4

50.2

3 067.4

48.5

Patēriņa preces

1 031.5

23.5

1 160.8

23.5

1398.0

24.9

1 459.1

23.1

Pārējās preces

201.3

4.6

405.6

8.2

391.1

7.0

721.1

11.4

Vieglie automobiļi3

152.9

3.5

94.4

1.9

204.0

3.6

162.8

2.6

Autobenzīns3

2.2

0.1

4.3

0.1

99.3

1.8

99.9

1.6

2Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

 

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas
2012. gada janvārī - septembrī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4 941.3

100

6 326.4

100

-1 385.1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

94.1

1.9

42.0

0.7

+52.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

42.4

0.9

10.8

0.2

+31.6

Apstrādes rūpniecība

2 061.7

41.7

1 021.0

16.1

+1 040.7

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

252.2

5.1

210.4

3.3

+41.9

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

123.7

2.5

75.8

1.2

+48.0

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

575.1

11.6

109.1

1.7

+465.9

 

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

180.3

3.6

110.0

1.7

+70.3

 

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

154.6

3.1

86.4

1.4

+68.2

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

430.6

8.7

225.2

3.6

+205.3

 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

129.8

2.6

74.4

1.2

+55.4

 

transportlīdzekļu ražošana

77.1

1.6

44.6

0.7

+32.5

 

mēbeļu ražošana

51.9

1.1

19.3

0.3

+32.6

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

86.4

1.7

65.8

1.0

+20.6

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

36.3

0.7

385.6

6.1

-349.3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

21.6

0.4

9.2

0.1

+12.3

Būvniecība

28.0

0.6

85.5

1.4

-57.5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 886.8

38.2

3 661.5

57.9

-1 774.7

Transports un glabāšana

196.3

4.0

112.0

1.8

+84.3

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

574.1

11.6

998.8

15.8

-424.7

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska