Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada janvārī - martā

17.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2012. gada janvārī – martā sasniedza 3453.5 milj. latu - par 466.7 milj. latu jeb 15.6% vairāk salīdzinājumā ar 2011. gada janvāri – martu. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 172.9 milj. latu jeb 13.0%, bet importa apjoms pieauga par 293.9 milj. latu jeb 17.7%.

2012. gada janvārī – martā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances pasliktināšanās, samazinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 43.5% (44.5% 2011. gada janvārī – martā).
 

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu1

1Dati precizēti par visiem 2011.gada ceturkšņiem.

 

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

Periods

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

2012. gada I ceturksnis

-8.9

+9.6

-11.7

+8.8

2011. gada IV ceturksnis

+3.3

+11.7

+0.6

+15.6

 

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2011. gada janvāris –marts

2012. gada janvāris –marts

2011. gada janvāris –marts

2012. gada janvāris –marts

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1328.5

100

1 501.4

100

1 658.2

100

1 952.1

100

Kapitālpreces

106.1

8.0

109.3

7.3

191.7

11.6

221.9

11.4

Starppatēriņa preces

809.7

60.9

830.8

55.3

833.4

50.3

934.6

47.9

Patēriņa preces

315.6

23.8

331.4

22.1

437.3

26.4

410.7

21.0

Pārējās preces

50.2

3.8

203.9

13.6

110.0

6.6

317.5

16.3

Vieglie automobiļi 3

46.4

3.5

25.2

1.7

59.2

3.6

37.4

1.9

Autobenzīns 3

0.5

0.0

0.8

0.1

26.7

1.6

30.0

1.5

2Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.
 

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red.
klasifikācijas 2012. gada janvārī – martā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

1 501.4

100

1 952.1

100

-450.7

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

29.9

2.0

12.8

0.7

+17.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

13.3

0.9

3.1

0.2

+10.2

Apstrādes rūpniecība

621.2

41.4

289.3

14.8

+332.0

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

75.2

5.0

56.9

2.9

+18.3

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

37.1

2.5

20.8

1.1

+16.3

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

181.6

12.1

34.3

1.8

+147.3

 

 ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

48.1

3.2

35.0

1.8

+13.1

 

 gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

39.9

2.7

24.6

1.3

+15.3

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

131.5

8.8

63.9

3.3

+67.6

 

 datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

40.7

2.7

19.9

1.0

+20.8

 

transportlīdzekļu ražošana

25.9

1.7

11.6

0.6

+14.3

 

 mēbeļu ražošana

16.7

1.1

6.2

0.3

+10.5

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

24.5

1.6

16.1

0.8

+8.4

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

11.2

0.7

211.2

10.8

-200.0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7.0

0.5

2.1

0.1

+4.9

Būvniecība

5.0

0.3

13.3

0.7

-8.3

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

517.4

34.5

1 009.9

51.7

-492.6

Transports un glabāšana

45.3

3.0

25.9

1.3

+19.4

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

251.1

16.7

384.5

19.7

-133.5

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604