Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada janvārī - jūnijā

15.08.2012

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2012. gada pirmajā pusgadā sasniedza 7 189.0 milj. latu - par 857.8 milj. latu jeb 13.5% vairāk salīdzinājumā ar 2011. gada janvāri – jūniju. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 295.3 milj. latu jeb 10.5% un importa -  par 562.5 milj. latu jeb 16.0%.

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2011.gada II, III un IV ceturksni, 2012.gada I ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā gan eksporta, gan arī importa apjoms salīdzināmajās cenās 2012. gada janvārī – jūnijā palielinājās par 7.4% salīdzinājumā ar 2011. gada janvāri – jūniju.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2012. gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-7.6

+11.0

-10.6

+10.5

II ceturksnis

+4.1

+4.2

+4.3

+4.6

            Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

 

2011. gada janvāris - jūnijs

2012. gada janvāris – jūnijs

2011. gada janvāris – jūnijs

2012. gada janvāris - jūnijs

 

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

2 818.5

100

3 113.8

100

3 512.7

100

4 075.2

100

Kapitālpreces

225.3

8.0

246.7

7.9

420.3

12.0

504.0

12.4

Starppatēriņa preces

1 719.2

61.0

1 776.8

57.1

1 764.2

50.2

1 961.6

48.1

Patēriņa preces

651.1

23.1

716.1

23.0

908.8

25.9

896.8

22.0

Pārējās preces; bez sadalījuma pa kategorijām

121.5

4.3

305.5

9.8

229.1

6.5

542.4

13.3

Vieglie automobiļi 3

100.3

3.6

66.2

2.1

129.6

3.7

108.8

2.7

Autobenzīns 3

1.1

0.0

2.5

0.1

60.7

1.7

61.6

1.5

2 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

 

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas2012. gada janvārī - jūnijā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3 113.8

100

4 075.2

100

-961.4

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

63.4

2.0

27.2

0.7

+36.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

28.6

0.9

7.5

0.2

+21.1

Apstrādes rūpniecība

1 330.5

42.7

657.3

16.1

+673.2

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

160.0

5.1

134.3

3.3

+25.7

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

78.0

2.5

50.8

1.2

+27.2

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

382.5

12.3

67.3

1.7

+315.2

 

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

118.0

3.8

76.2

1.9

+41.8

 

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

96.0

3.1

54.9

1.3

+41.1

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

273.3

8.8

146.8

3.6

+126.5

 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

83.9

2.7

48.1

1.2

+35.8

 

transportlīdzekļu ražošana

51.9

1.7

28.0

0.7

+23.9

 

mēbeļu ražošana

33.4

1.1

12.6

0.3

+20.8

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

53.5

1.7

38.3

0.9

+15.2

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

27.1

0.9

295.8

7.3

-268.7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

15.5

0.5

5.1

0.1

+10.4

Būvniecība

17.6

0.6

41.1

1.0

-23.5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 124.6

36.1

2 262.9

55.5

-1 138.3

Transports un glabāšana

109.4

3.5

73.9

1.8

+35.5

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

397.1

12.8

704.4

17.3

-307.3

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Elga Bendrāte
tālr. 67366889