Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gadā

15.02.2012

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2011.gadā sasniedza 13 599.3 milj. latu - par 2 992.5 milj. latu jeb 28.2% vairāk salīdzinājumā ar 2010.gadu. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 1 317.1 milj. latu jeb 28.1% un importa -  par 1 675.4 milj. latu jeb 28.3%.

2011.gadā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances neliela pasliktināšanās, samazinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 44.2% (44.3% 2010.gadā).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu1

1 Dati precizēti par 2011.gada I, II un III ceturksni.

2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās palielinājās par 14.2% un importa apjoms - par 21.0%.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2011. gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-6.4

+21.8

-6.3

+28.1

II ceturksnis

+10.9

+17.8

+10.7

+30.0

III ceturksnis

+4.7

+9.9

+9.9

+21.4

IV ceturksnis

+1.9

+10.6

-3.8

+9.9

2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu atbilstoši BEC klasifikācijai preču eksportā kapitālpreču apjoms faktiskajās cenās palielinājās par 17.5%, starppatēriņa preču – par 23.8% un patēriņa preču – par 18.2%. Savukārt preču importā pieaugums minētājās kategorijās attiecīgi bija 34.9%, 30.6% un 7.6%.


Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2010. gads

2011. gads

2010. gads

2011. gads

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4 694.9

100

6 012.0

100

5 911.9

100

7 587.3

100

Kapitālpreces

405.4

8.6

476.2

7.9

669.5

11.3

903.3

11.9

Starppatēriņa preces

2 795.2

59.5

3 460.3

57.6

2 851.6

48.2

3 724.4

49.1

Patēriņa preces

1 208.0

25.7

1 427.4

23.8

1 666.3

28.2

1 792.6

23.6

Pārējās preces; bez sadalījuma pa kategorijām

148.4

3.2

446.8

7.4

461.4

7.8

766.9

10.1

Vieglie automobiļi 3

131.5

2.8

198.4

3.3

164.6

2.8

268.6

3.6

Autobenzīns 3

6.4

0.1

2.9

0.0

98.5

1.7

131.5

1.7

2 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
3 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas 2011.gadā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

6 012.0

100

7 587.3

100

-1 575.3

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

129.8

2.2

63.1

0.8

66.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

51.7

0.9

13.8

0.2

37.9

Apstrādes rūpniecība

2 419.8

40.2

1 232.9

16.2

1 186.9

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

307.0

5.1

233.4

3.1

73.6

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

151.5

2.5

94.9

1.3

56.6

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

726.4

12.1

148.8

2.0

577.5

 

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

215.2

3.6

111.2

1.5

104.0

 

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

187.4

3.1

117.0

1.5

70.4

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

422.3

7.0

281.4

3.7

140.9

 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

148.3

2.5

83.4

1.1

64.9

 

transportlīdzekļu ražošana

83.9

1.4

51.3

0.7

32.5

 

mēbeļu ražošana

63.2

1.1

23.8

0.3

39.4

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

114.7

1.9

87.5

1.2

27.2

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

77.7

1.3

491.0

6.5

-413.3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

40.8

0.7

12.0

0.2

28.9

Būvniecība

39.2

0.7

85.3

1.1

-46.1

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

2 348.6

39.1

4 372.6

57.6

-2 024.0

Transports un glabāšana

243.9

4.1

161.5

2.1

82.4

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma

660.5

11.0

1 155.1

15.2

-494.6

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska,
tālr. 67366604