Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2010. gada 1.ceturksnī

09.06.2010

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati* liecina, ka 2010. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2009. gada pirmo ceturksni iekšzemes kopprodukts (IKP) sarucis par 6.0%.

 

Gads

Iekšzemes kopprodukts**

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj., latu

salīdzināmās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmās cenās

 

 

 

 

 

 

2008

16 188

8 323

95.8

7 112

3 657

2009

13 083

6 828

82.0

5 802

3 028

1. ceturksnis

3 309

1 556

82.2

1 464

688

2. ceturksnis

3 340

1 710

81.9

1 480

758

3. ceturksnis

3 221

1 751

80.9

1 429

777

4. ceturksnis

3 213

1 811

83.2

1 428

805

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

1. ceturksnis

2 853

1 463

94.0

1 288

651


 

Ražošanas aspekts

IKP lejupslīdi noteica apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 16.0%) – par 8.1% un būvniecībā (3.1%) – par 43.2%. Savukārt apjomu kāpums bija vērojams transporta un sakaru nozarē, kas veido 12.6% no IKP, par 2.3% un apstrādes rūpniecībā (11.0%) – par 6.8%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2010.gada 1. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)


 

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)


 

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2010. gada 1. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība


 

Izlietojuma aspekts

2010.gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada 1.ceturksni (faktiskajās cenās) privātais galapatēriņš samazinājās par 14.8%, valdības galapatēriņš - par 15.2%, bruto pamatkapitāla veidošana – par 47.0%, bet imports – par 3.9%. Savukārt eksporta apjomi palielinājās par 5.7%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni


 

Privātajā galapatēriņā lielākie izdevumi bija mājokļa uzturēšanai, kuri palielinājās par 16.5%, pārtikai, kuri samazinājās par 8.9% un transportam, kuri saruka par 32.4%.

 

Privātā galapatēriņa izdevumu izmaiņas pa patēriņa grupām 2010.gada 1.ceturksnī
(COICOP, faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

 

Eksporta un importa izmaiņas nozīmīgākajās preču grupās 2010.gada 1.ceturksnī
(faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

Eksporta un importa izmaiņas nozīmīgākajās pakalpojumu grupās 2010.gada 1.ceturksnī (Latvijas Bankas dati faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)


 

Salīdzināmajās cenās 2010.gada 1.ceturksnī pret 2009.gada 1.ceturksni privātajā galapatēriņā turpinājās pirkumu apjomu samazināšanās. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 14%, bet izdevumi brutokapitāla veidošanai – par 17.6%. Preču eksports (68.2% no kopējā eksporta) pieaudzis par 19.3% un pakalpojumu eksports krities par 19.2%. Savukārt preču importa apjomi (80.7 % no kopējā importa) samazinājušies par 0.03%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 15.4%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni


 

 

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)


 

 

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA IZMAIŅAS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)


 

*Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 10.06.2010.

**Pēc 2008. gada nacionālo kontu sabalansēšanas precizēti 2008. un 2009. gada IKP dati. Detalizēta informācija pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961