Par iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņām 2012.gada 2.ceturksnī

07.09.2012

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2012. gada otrajā ceturksnī, salīdzinājumā ar 2011. gada otro ceturksni, IKP palielinājies par 5.0%, bet pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2011. gada pirmo pusgadu, IKP pieauga par 5.9%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2012. gada otrajā ceturksnī IKP apjoms salīdzinājumā ar 2012. gada pirmo ceturksni pieaudzis par 1.3%.

 

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj. Latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

 

 

 

 

 

 

2011*

14 275

7 092

105.5

6 939

3 448

1.ceturksnis

3 073

1 517

103.6

1 484

733

2. ceturksnis

3 532

1 751

105.7

1 713

849

3. ceturksnis

3 741

1 889

106.6

1 823

921

4. ceturksnis

3 929

1 936

105.7

1 921

947

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

1.ceturksnis*

3 401

1 622

106.9

1 668

796

2. ceturksnis

3 806

1 837

105.0

1 870

903

* Saskaņā CSP datu revīzijas politiku ir pārrēķināti dati par 2010.gadu un attiecīgi precizēti par 2011. un 2012.gada ceturkšņiem. Dati pieejami CSP datu bāzē.

Ražošanas aspekts

2012. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada otro ceturksni, IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15%) – par 6.1%,  apstrādes rūpniecībā (15%) – par 9.0% un transporta un sakaru nozarē (13%) – par 7.5%. Būvniecības nozarē (5%) apjomi kāpuši par 23.5%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2012.gada 2. ceturksnī

(NACE 2. red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

C

apstrādes rūpniecība;

BDE

pārējā rūpniecība;

F

būvniecība;

G

tirdzniecība;

H

transports un uzglabāšana;

I

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi;

J

informācijas un komunikācijas pakalpojumi;

K

finanšu un apdrošināšanas darbības;

L

operācijas ar nekustamo īpašumu;

MNS

komercpakalpojumi;

O

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

P

izglītība;

Q

veselība un sociālā aprūpe;

R

māksla, izklaide un atpūta;

D.21-D.31

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2012. gada 2. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un uzglabāšana

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

Izlietojuma aspekts

Faktiskajās cenās 2012.gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011.gada otro ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 11.0%. Ir pieauguši izdevumi lielākajās patēriņa grupās: mājokļa uzturēšanai (25% no kopējiem izdevumiem) – par 12.7%, pārtikai (20%) – par 6.8% un transportam (16%) – par 24.2%.  Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 30.0%. Preču eksports (71% no kopējā eksporta) palielinājies par 6.9% un pakalpojumu eksports – par 13.4%. Preču importa apjomi (84% no kopējā importa) pieauguši par 10.8%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 10.1%. Savukārt valdības galapatēriņš audzis par 5.0%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
faktiskajās cenās
, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2012.gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011.gada otro ceturksni privātajā galapatēriņā vērojama izdevumu palielināšanās par 7.2%, tai skaitā mājoklim – par 5.2%, pārtikai – par 2.4% un transportam – par 18.9%. Privātā galapatēriņa palielināšanās pozitīvi ietekmēja kopējo IKP pieaugumu 4.9 procentpunktu apmērā. Izdevumi bruto kapitāla veidošanai palielinājās par 1.0%, bet valdības galapatēriņš – par 0.5%, kas palielināja IKP attiecīgi par  0.3 un 0.1 procentpunktu. Preču eksports palielinājies par 4.1% un pakalpojumu eksports – par 3.1%. Eksports iekšzemes kopproduktu palielināja par 2.1 procentpunktiem. Savukārt preču importa apjomi pieauguši par 2.6%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 10.2%. Imports samazināja IKP par  2.4 procentpunktiem.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa

 

Iekšzemes kopprodukts  2012.gada II ceturksnī - prezentācija