Par iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņām 2012.gada 1.ceturksnī

08.06.2012

IEKŠZEMES KOPPRODUKTS 2012.GADA PIRMAJĀ CETURKSNĪ PALIELINĀJIES PAR 6.9%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2012. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada pirmo ceturksni, iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājies par 6.9%.
Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2012. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada ceturto ceturksni, IKP pieaudzis par 1.1%.

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju*

milj. Latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

 

 

 

 

 

 

2011

14 161

7 135

105.5

6 863

3 457

1.ceturksnis

3 046

1 527

103.5

1 471

737

2. ceturksnis

3 505

1 760

105.6

1 698

852

3. ceturksnis

3 706

1 897

106.6

1 799

920

4. ceturksnis

3 903

1 951

105.7

1 897

948

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

1.ceturksnis

3 385

1 633

106.9

1 650

796

*IKP uz vienu iedzīvotāju pārrēķināts saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem.

Ražošanas aspekts

2012. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada pirmo ceturksni, IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 17%) – par 8.1%, apstrādes rūpniecībā (15%) – par 16.5% un transporta un sakaru nozarē (14%) – par 4.0%. Būvniecības nozarē (4%) apjomi kāpuši par 28.5%. Par 19.3% vairāk tika iekasēti produktu nodokļi, ko pamatā veido pievienotās vērtības, akcīzes un muitas nodokļi.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2012.gada 1. ceturksnī
(NACE 2. red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;

C

apstrādes rūpniecība;

BDE

pārējā rūpniecība;

F

būvniecība;

G

tirdzniecība;

H

transports un uzglabāšana;

I

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi;

J

informācijas un komunikācijas pakalpojumi;

K

finanšu un apdrošināšanas darbības;

L

operācijas ar nekustamo īpašumu;

MNS

komercpakalpojumi;

O

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

P

izglītība;

Q

veselība un sociālā apdrošināšana;

R

māksla, izklaide un atpūta;

D.21-D.31

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2012. gada 1. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)
MazumtirdzniecībaTransports un uzglabāšana
Apstrādes rūpniecībaBūvniecība
Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

Izlietojuma aspekts

Faktiskajās cenās 2012. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada pirmo ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 9.6%. Ir pieauguši izdevumi lielākajās patēriņa grupās: mājokļa uzturēšanai (29% no kopējiem izdevumiem) – par 6.3%, pārtikai (19%) – par 9% un transportam (13%) – par 20.3%. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 47.0%, imports – par 17.0% un eksports – par 13.5%. Savukārt, valdības galapatēriņš audzis par 5.4%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni
salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2012. gada pirmajā ceturksnī pret 2011. gada pirmo ceturksni privātā galapatēriņa izdevumu auguši par 5.4%. Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 39.0%, bet valdības galapatēriņš – par 1.8%. Preču eksports (72% no kopējā eksporta) pieaudzis par 7.9% un pakalpojumu eksports – par 15.4%. Savukārt, preču importa apjomi (85% no kopējā importa) pieauguši par 8.8%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 13.7%.

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)
Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa