Par gatavošanos 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanai

16.09.2009

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1166/2008 Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2010.gadā veiks lauksaimniecības skaitīšanu. Tā ir jāveic ik pēc desmit gadiem, lai nodrošinātu statistiskās informācijas lietotājus (valsts institūcijas, zinātnes iestādes, mācību iestādes, nevalstiskās organizācijas un sabiedrību) ar aptverošu informāciju par situāciju lauksaimniecībā. Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtie rezultāti tiks izmantoti situācijas analīzei Latvijā, kā arī tie ir nepieciešami Eiropas Kopienas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas īstenošanai, jo īpaši saistībā ar lauksaimniecisko darbību dažādību. Tas dod iespēju argumentēt lauksaimniecības prakses ietekmi uz vidi, lauksaimniecības produktu kvalitāti un drošību, kā arī nodrošina salīdzināmu informāciju par lauksaimnieciskajām darbībām attiecīgajā ģeogrāfiskā teritorijā un visā Kopienā.

2008.gadā CSP uzsāka gatavošanos lauksaimniecības skaitīšanai - izveidoja starpinstitūciju darba grupu, kas nodarbojas ar lauksaimniecības skaitīšanas organizāciju. Tās sastāvā ietilpst pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts agrārās ekonomikas institūta, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra un Valsts augu aizsardzības dienesta. Darba grupas sanāksmēs tika apspriests rādītāju saraksts un definīcijas, skaitīšanas veikšanas iespējamās metodes, administratīvo datu avotu informācijas izmantošanas iespējas. Sadarbībā ar nozaru speciālistiem ir izstrādāts skaitīšanas veidlapas projekts, kurš pašreiz ir iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā, kā arī rādītāju definīciju un skaidrojumu projekts, kas paredzēts lauksaimniecības skaitīšanā iesaistītajam personālam. Skaitīšanas veidlapas projektā ir ņemtas vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1166/2008 prasības un vietējo statistikas datu lietotāju vajadzības.

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanu plānots veikt 2010.gada vasarā. Atskaites datums paredzēts 2010.gada 1.jūlijs vai 12 mēneši pirms atskaites datuma atkarībā no iegūstamā rādītāja specifikas.

Lauksaimniecības skaitīšanā jāiegūst šāda informācija par lauku saimniecībām:

- vispārīga informācija par saimniecību, tās īpašnieku un vadītāju;
- zemes izmantošana;
- lauksaimniecības dzīvnieku skaits;
- bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas;
- par izmantotajām lauksaimniecības būvēm un saimniecības tehnisko aprīkojumu (ieskaitot iekārtas atjaunojamās enerģijas ražošanai);
- nodarbinātajiem lauksaimniecībā;
- citām saimnieciskās darbības aktivitātēm.

Saskaņā ar minētās regulas prasībām vienlaicīgi ar skaitīšanu izlases veidā tiks veikts lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums. Apsekojuma mērķis ir iegūt agro-vidi raksturojošu informāciju:

- pielietotās augsnes apstrādes metodes un veiktie augsnes auglības saglabāšanas pasākumi;
- informācija par dzīvnieku novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm;
- pielietotās laistīšanas metodes saimniecībā.

Lai samazinātu respondentu noslodzi, lauksaimniecības skaitīšanā ir paredzēts daļu informācijas iegūt no administratīvajām datubāzēm: Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas un Bioloģisko saimniecību datubāzes.


Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977