Par galvenajiem lopkopības rādītājiem 2012.gadā

22.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka liellopu skaits turpina pieaugt - 2012.gada beigās lauku saimniecībās audzēja 393.1 tūkst. liellopu jeb par 12.5 tūkst. vairāk nekā 2011.gada beigās. Liellopu skaita pieaugums vērojams visās vecuma grupās: teļu līdz viena gada vecumam skaits palielinājies par 4.6 tūkst. jeb 4.4%, telīšu viena līdz divu gadu vecumam - par 2.9 tūkst. jeb 5.2%, zīdītājgovju - par 3.6 tūkst. jeb 16.5%, slaucamo govju - par 0.5 tūkst. jeb 0.3%. Liellopu kopējā skaita pieaugums skaidrojams ar saimniecību gatavošanos 2015.gadā plānotajai piena kvotu atcelšanai, kā arī ar gaļas liellopu ganāmpulku skaita palielināšanos.

Aitu skaits arī pieaudzis par 4.0 tūkst. jeb 5.0%.

Cūku skaits gada laikā samazinājās par 19.8 tūkst. jeb 5.3%, ko ietekmēja cūkkopības nozares konkurētspējas samazināšanās, pieaugot ražošanas līdzekļu cenām, kā arī Krievijas lēmums no 2012.gada 20.marta apturēt kaušanai paredzēto dzīvo cūku importu no ES dalībvalstīm.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās1 (tūkstošos)

 

2011.g.

2012.g.2

2012.g.% salīdzinājumā ar 2011.g.

Liellopi

380.6

393.1

103.3

 

no tiem slaucamās govis

164.1

164.6

100.3

Cūkas

375.0

355.2

94.7

Aitas

79.7

83.6

105.0

Kazas

13.4

13.3

99.3

Zirgi

11.5

10.9

95.2

2012.gadā saražoja 78.6 tūkst. t gaļas jeb par 1.1% mazāk nekā 2011.gadā, ko ietekmēja liellopu un cūkgaļas ražošanas apjomu kritums - attiecīgi par 3.9% un 4.9%. Cūkgaļas īpatsvars kopējā gaļas apjomā veidoja 45.5%, liellopu gaļas – 22.0%.

Putnu gaļas un aitu gaļas ražošana pieauga attiecīgi par 7.3% un 1.2%. Putnu gaļas īpatsvars kopējā gaļas apjomā veidoja 31.3% .

Gaļas vidējā iepirkuma cena (kautsvarā) palielinājās no 1163 Ls par tonnu 2011.gadā līdz 1290  Ls 2012.gadā jeb par 11.0%, attiecīgi palielinoties liellopu un cūkgaļas iepirkuma cenai par 15.0% un 7.6%.

Gandrīz nemainoties slaucamo govju un kazu skaitam, bet pieaugot vidējam izslaukumam no vienas slaucamās govs par 186 kg jeb 3.7%, 2012.gadā tika iegūts par 28.6 tūkst. t  jeb 3.4% piena (iesk. kazu pienu) vairāk nekā 2011.gadā.

2012.gadā palielinājās piena savākšanas un pārstrādes uzņēmumu iepirktā piena apjoms - iepirka 718.4 tūkst. t piena jeb par 8.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārdotā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā pieaudzis no 78.6% 2011.gadā līdz 82.5% 2012.gadā.

Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās no 207 Ls par tonnu 2011.gadā līdz 191 Ls 2012.gadā jeb par 7.9%, augustā sasniedzot zemāko iepirkuma cenu – 174 Ls par tonnu.

Piena ražošana, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

2012.gadā tika saražoti 671.4 miljoni olu jeb par 0.9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vidēji no vienas dējējvistas ieguva 277 olas jeb par 4.9% vairāk nekā 2011.gadā. Olu vidējā realizācijas cena pieauga no 3.99 Ls par 100 olām 2011.gadā līdz 5.76 Ls 2012.gadā jeb par 44.4%.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

2011.g.

2012.g.2

2012.g.% salīdzinājumā ar 2011.g.

Gaļa (kautsvarā), tūkst. t

79.4

78.6

98.9

 

liellopu

18.0

17.3

96.1

 

cūku

37.6

35.7

95.1

 

putnu

23.0

24.6

107.3

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. t

845.2

873.8

103.4

Olas, milj. gab.

665.4

671.4

100.9

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.67366982
Lolita Lazda-Lazdiņa

 


1datu avots liellopu, aitu, kazu un zirgu skaitam ir Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra informācija
2 provizoriskie dati