Par darbaspēka izmaksu pārmaiņām 2011.gada 4.ceturksnī

16.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada 4.ceturksni, pieauga par 19 santīmiem jeb 5,4%. Pēc sezonāli izlīdzinātiem1) datiem pieaugums bija 5,3%, bet pēc kalendāro dienu skaita izmaiņu ietekmes izlīdzināšanas – 5,4%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni, darbaspēka izmaksu apjoms valstī pieauga straujāk nekā nostrādātās stundas – attiecīgi par 8,9% un 3,4%.

Lielākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums gada laikā vērojams valsts pārvaldē un aizsardzībā; obligātā sociālā apdrošināšanā – 9,7%, citu pakalpojumu nozarē – 9,1%, finanšu un apdrošināšanas nozarē – 7,7%, nekustamo īpašumu nozarē – 7,6%, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē – 7,1%. Šajās nozarēs pieauga gan darba samaksa, gan darba devēju veiktās brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Valsts pārvaldē, kā arī mākslas, izklaides un atpūtas nozarē stundas darbaspēka izmaksu kāpumu veicināja arī nostrādāto stundu samazinājums, bet citu pakalpojumu nozarē - atlaistajiem darbiniekiem izmaksāto pabalstu pieaugums.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas samazinājās tādās nozarēs kā ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija – 1,9%, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi – 1,7%, kā arī administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība – 1,2%. Minētajās nozarēs darba samaksa nostrādātā stundā samazinājās vienīgi ūdens apgādes; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē, kam par cēloni bija straujāks nostrādāto stundu pieaugums, kamēr pārējās nozarēs darbaspēka izmaksu samazinājumu radīja darba samaksas natūrā un atlaišanas pabalstu apjoma kritums.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas 2011.gada 4.ceturksnī
pa darbības veidiem (sezonāli neizlīdzināti dati; latos)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2010

4.cet.

2011

4.cet.

Pārmaiņas %

2010

4.cet.

2011

4.cet.

Pārmaiņas %

Pavisam

3.67

3.86

5.4

2.91

3.07

5.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.41

4.47

1.5

3.51

3.57

1.6

Apstrādes rūpniecība

3.42

3.63

5.9

2.71

2.87

5.9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.27

5.28

0.1

3.95

3.96

0.1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3.90

3.82

-1.9

3.11

3.05

-2.1

Būvniecība

3.44

3.62

5.2

2.72

2.88

5.8

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts

3.06

3.26

6.7

2.43

2.60

6.7

Transports un uzglabāšana

4.18

4.32

3.4

3.26

3.40

4.0

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.33

2.46

5.6

1.86

1.97

5.7

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.55

6.67

1.8

5.15

5.21

1.1

Finanšu un apdrošināšanas darbības

7.73

8.32

7.7

6.02

6.45

7.2

Operācijas ar nekustamo īpašumu

2.96

3.19

7.6

2.37

2.55

7.4

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.85

4.76

-1.7

3.86

3.87

0.3

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.51

3.47

-1.2

2.79

2.79

0.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

4.48

4.91

9.7

3.53

3.88

9.9

Izglītība

3.03

3.13

3.2

2.44

2.52

3.0

Veselība un sociālā aprūpe

3.26

3.49

6.9

2.61

2.79

6.8

Māksla, izklaide un atpūta

2.91

3.12

7.1

2.33

2.51

7.3

Citi pakalpojumi   

2.82

3.08

9.1

2.28

2.51

9.9

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē: skatīt šeit

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917


1) Novērsta sezonas un kalendāro dienu skaita ietekme.

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā tiek aprēķinātas sekojošās nozarēs: ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B), apstrādes rūpniecība (C), elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D), ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E), būvniecība (F), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G), transports un uzglabāšana (H), izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I), informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J), finanšu un apdrošināšanas darbības (K), operācijas ar nekustamo īpašumu (L), profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M), administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N), valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O), izglītība (P), veselība un sociālā aprūpe (Q), māksla, izklaide un atpūta (R), citi pakalpojumi (S).