Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2012.gada 2.ceturksnī

14.09.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 13 santīmiem jeb 3,3%. Pēc sezonāli izlīdzinātiem1) datiem pieaugums bija 4,1%, bet pēc kalendāro dienu skaita izmaiņu ietekmes izlīdzināšanas – 4,7%.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 2.ceturksni, darbaspēka izmaksu apjoms valstī pieauga straujāk nekā nostrādātās stundas – par 7,7% (stundas – par 4,3%).

Lielākais vienas stundas darbaspēka izmaksu pieaugums gada laikā vērojams transporta un uzglabāšanas nozarē – 9,4%, valsts pārvaldē un aizsardzībā; obligātā sociālā apdrošināšanā – 6,7%, izmitināšanā un ēdināšanas pakalpojumos – 6,1% un citu pakalpojumu nozarē – 5,0%. Visās šajās nozarēs pieaugumu ietekmēja galvenokārt regulārās darba samaksas kāpums. Transporta un uzglabāšanas un citu pakalpojumu nozarēs palielinājās arī neregulārā darba samaksa, bet valsts pārvaldē un aizsardzībā – brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas un pabalsti.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas samazinājās tādās nozarēs kā ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija – par 4,0%, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – par 3,8%, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi – par 3,1%, kā arī nedaudz izglītības nozarē – par 0,2%. Minētajās nozarēs kritumu ietekmēja nostrādāto stundu straujāks pieaugums, turklāt ūdens apgādes; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē samazinājās darba devēja izmaksāto pabalstu apjoms.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas
2012.gada 2.ceturksnī pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzināti dati; latos)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2011

2.cet.

2012

2.cet.

Pārmaiņas %

2011

2.cet.

2012

2.cet.

Pārmaiņas %

Pavisam

3.97

4.09

3.3

3.17

3.27

3.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.25

4.08

-3.8

3.41

3.30

-3.4

Apstrādes rūpniecība

3.61

3.74

3.6

2.88

2.98

3.5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

6.16

6.42

4.2

4.72

4.93

4.4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4.20

4.03

-4.0

3.32

3.22

-3.2

Būvniecība

3.53

3.57

1.0

2.82

2.87

1.6

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts

3.29

3.43

4.1

2.64

2.74

3.9

Transports un uzglabāšana

4.38

4.79

9.4

3.45

3.79

9.9

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.48

2.63

6.1

1.99

2.11

6.1

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.51

6.64

2.0

5.16

5.29

2.5

Finanšu un apdrošināšanas darbības

8.47

8.87

4.8

6.72

6.98

4.0

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3.32

3.36

1.3

2.67

2.69

0.8

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.92

4.76

-3.1

4.00

3.92

-2.1

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.46

3.51

1.3

2.79

2.83

1.6

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

4.90

5.23

6.7

3.95

4.17

5.8

Izglītība

3.60

3.60

-0.2

2.90

2.90

0.0

Veselība un sociālā aprūpe

3.62

3.67

1.3

2.91

2.95

1.5

Māksla, izklaide un atpūta

3.34

3.34

0.1

2.69

2.69

0.1

Citi pakalpojumi   

2.97

3.12

5.0

2.44

2.58

5.5

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē

1)  Novērsta sezonas un kalendāro dienu skaita ietekme.

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā tiek aprēķinātas sekojošās nozarēs: ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B), apstrādes rūpniecība (C), elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D), ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E), būvniecība (F), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G), transports un uzglabāšana (H), izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I), informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J), finanšu un apdrošināšanas darbības (K), operācijas ar nekustamo īpašumu (L), profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M), administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N), valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O), izglītība (P), veselība un sociālā aprūpe (Q), māksla, izklaide un atpūta (R), citi pakalpojumi (S).  

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917