Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2012.gadā

01.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012.gadā par 11,1 tūkst. cilvēku samazinājies darba meklētāju skaits (15-74 gadi). Darbu meklēja 155,5 tūkst. cilvēku. To īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 14,9%, kas ir par 1,3 procentpunktiem mazāk nekā gadu iepriekš.

Vīriešu darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sieviešu darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā, attiecīgi veidojot 16,0% un 13,9%.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem aprēķinātais reģistrētais bezdarba līmenis 2012.gadā valstī bija 11,5% (2011.gadā – 12,9%).

Salīdzinot ar 2011.gadu, nedaudz samazinājies (par 2,6 procentpunktiem) arī jauniešu (15-24 gadi) darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā un 2012.gadā tas bija 28,4%. Apsekojuma dati liecina, ka daļa jauniešu, kas iepriekš meklēja darbu, to ir atraduši.

Nedaudz vairāk nekā puse (80,7 tūkst. jeb 51,9% cilvēku) no darba meklētāju kopskaita bija ilgstošie darba meklētāji. To skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 10,4 tūkst. Esošajā ekonomiskajā situācijā joprojām saglabājas liels skaits to darba meklētāju, kuriem ir darba pieredze. 2012.gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 133,7 tūkst. jeb 86% no darba meklētāju skaita, bet iepriekšējā gadā šis rādītājs attiecīgi bija 144,1 tūkst. cilvēku un 86,5%.

Nodarbināto iedzīvotāju skaits, kā arī to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 2012.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies. Kopumā valstī bija nodarbināti 885,6 tūkst. cilvēku, t.i., 56,3% no iedzīvotāju kopskaita 15- 74 gadu vecumā (2011.gadā bija attiecīgi 861,6 tūkst. cilvēku un 54,0%). Tikai 5,6% no tiem dažādu iemeslu dēļ nestrādāja (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības). Nodarbināto iedzīvotāju skaitā tika iekļauti 7 tūkst. cilvēku, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, pārskata nedēļā bija nodarbināti.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Pusei (50%) iedzīvotāju minētajā vecuma grupā būtiskākais no tiem bija darba samaksa.

Darba ņēmēju īpatsvars, kas saņēma minimālo darba algu vai mazāk par to, samazinājās, savukārt neliels pieaugums vērojams darba samaksas grupās, kas pārsniedz Ls 300.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā, procentos

 

2011.gads

2012.gads

Darba ņēmēji

100,0

100,0

Līdz Ls 200,00

38,2

34,1

 

tai skaitā:

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo

darba algu vai mazāk1

22,8

20,6

Ls 200,01–300,00

27,9

27,0

Ls 300,01–500,00

20,7

23,6

Ls 500,01–1000,00

6,5

8,5

Ls 1000,01 un vairāk

1,0

1,4

Netika aprēķināta vai izmaksāta

3,3

2,9

Netika uzrādīta

2,4

2,5

2012.gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (15-74 gadi), salīdzinot ar 2011.gadu, ir palielinājies par 1,3%. Ekonomiski aktīvi bija divas trešdaļas (66,1%) iedzīvotāju šajā vecuma grupā – vīriešu vidū šis rādītājs bija 70,7%, bet sieviešu – 62,2%.

Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits (15-74 gadi), salīdzinot ar iepriekšējo gadu,ir samazinājies par 6% un to skaits bija 533 tūkst. cilvēku.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2012.gadā valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 31,3 tūkst. (5,9% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita). Salīdzinot ar 2011.gadu, šo cilvēku skaits ir samazinājies par 7,8 tūkst. 

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji Baltijas valstīs2

 

Nodarbinātības līmenis (15-64 g.v.),%

Darba meklētāju īpatsvars (15-74 g.v.),%

2011

2012

2011

2012

Latvija 3

60,8

63,1

16,2

14,9

Lietuva 4

60,3

62,2

15,3

13,2

Igaunija 5

64,9

66,7

12,5

10,2

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP mājas lapas datubāzē

 

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr. 67366886

_________________________________________

1 Neto darba alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2011. un 2012.gadā minimālā alga - Ls 200.
2 Latvijas un Lietuvas dati ir aprēķināti, izmantojot 2011.gada tautas skaitīšanā precizēto iedzīvotāju skaitu, bet Igaunijā  šāds pārrēķins nav veikts.
3 CSP dati
4 www.stat.gov.lt
5 www.stat.ee