Par bezdarbu raksturojošiem papildu rādītājiem 2011.gadā

24.04.2012

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem, kas ir pārrēķināti atbilstoši tautas skaitīšanas datiem, 2011.gadā valstī bija nodarbināti 862,8 tūkst. cilvēku. Katrs vienpadsmitais (79 tūkst.) nodarbinātais strādāja nepilnu darba laiku, no tiem 44 tūkst. cilvēku bija nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk¹. Vairāk nekā puse (55,7%) no tām bija sievietes, vīrieši – 44,3%. Nedaudz vairāk nekā puse (55,3%) nepilnu darba laiku nodarbināto personu, kuras vēlas strādāt vairāk, nevarēja atrast darbu ar normālu (pilnu) darba laiku.

2011.gadā valstī bija 166,1 tūkst. darba meklētāju. Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 16,1%. Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) metodoloģiju darba meklētāji ir personas, kuras nestrādā, aktīvi meklē darbu un darba atrašanas gadījumā ir gatavas nekavējoties sākt strādāt.

Apsekojuma dati liecina, ka 2011.gadā valstī bija 566,4 tūkst. ekonomiski neaktīvu iedzīvotāju (personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie aktīvajiem darba meklētājiem). No tiem 8,3 tūkst. cilvēku meklēja darbu, bet nebija gatavi to uzsākt², savukārt 77,7 tūkst. cilvēku bija gatavi uzsākt darbu, bet to nemeklēja³. Šīs abas grupas (85,9 tūkst. cilvēku) veido potenciālo (iespējamo) papildu darbaspēku.

Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, galvenokārt, vēl nav beigušas mācības, ir īslaicīgi darbnespējīgas vai arī nevar nekavējoties sākt strādāt ģimenes apstākļu dēļ.

Personas, kuras gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, kā darba nemeklēšanas iemeslus min mācības, slimību vai invaliditāti, ģimenes apstākļus, kā arī to, ka ir zaudējušas cerības atrast darbu. Pārsvarā personas, kuras gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, ir jaunieši un pensionāri.

Apsekojuma dati liecina, ka sieviešu īpatsvars visos trijos jaunajos darba tirgus rādītājos ir lielāks.
 

Iedzīvotāji (15–74 gadu vecumā) sadalījumā pēc dzimuma un ekonomiskās aktivitātes 2011.gadā

Vislielākais sieviešu īpatsvars (59,2%) bija starp personām, kuras meklēja darbu, bet nebija gatavas to uzsākt. Starp nepilnu darba laiku nodarbinātām personām, kuras vēlas strādāt vairāk, tas bija 55,7%. Savukārt starp personām, kuras bija gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklēja, sieviešu īpatsvars bija 53,7%.


Darba tirgū svarīgs ir iedzīvotāju izglītības līmenis. Attēlā redzami dati par personām vecuma grupā 25–74 gadi. Šajā rādītājā netiek iekļauta informācija par jauniešiem 15–24 gadu vecumā, jo liela daļa no tiem vēl mācās.
 

Iedzīvotāji (25–74 gadu vecumā) sadalījumā pēc ekonomiskās aktivitātes un izglītības līmeņa 2011.gadā

Nedaudz vairāk kā trešdaļai (35%) nodarbināto, kuri strādā sev piemērotu darba laiku, bija augstākā izglītība, bet starp nepilnu darba laiku nodarbinātām personām, kuras vēlas strādāt vairāk, augstākā izglītība bija 26% strādājošo, nedaudz vairāk (27%) – tiem, kas meklē darbu, bet nav gatavi to uzsākt. Zems īpatsvars ar augstāko izglītību (13%) bija starp personām, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē.

Visās ekonomisko aktivitāšu grupās visaugstākais īpatsvars bija personām ar arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību – no 31% līdz 39%.
 

Plašāka informācija par bezdarbu raksturojošiem papildu rādītājiem ir pieejama CSP mājaslapas datubāzē

Eurostatmājaslapas datubāzē pieejami dati, kas nav pārrēķināti atbilstoši tautas skaitīšanas rezultātiem.

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr. 67366886
 


Bezdarbu raksturojošo papildu rādītāju definīcijas:

¹ Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk – iedzīvotāji 15–74 gadu vecumā, kuri nodarbināti nepilnu darba laiku, bet vēlas strādāt vairāk stundu un ir gatavi to darīt tuvāko divu nedēļu laikā.

² Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt – iedzīvotāji 15–74 gadu vecumā, kuri nav ne nodarbinātie, ne darba meklētāji, kuri pēdējo 4 nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu, bet nav gatavi to uzsākt tuvāko divu nedēļu laikā.

³ Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē – iedzīvotāji 15–74 gadu vecumā, kuri nav ne nodarbinātie, ne darba meklētāji, kuri vēlas strādāt un ir gatavi to darīt tuvāko divu nedēļu laikā, bet darbu nemeklē.