Par bezdarbu raksturojošiem papildu rādītājiem 2010.gadā

28.12.2011

Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat) sadarbojoties ar dalībvalstīm, izveidoja trīs jaunus darba tirgus rādītājus, kas papildina informāciju par bezdarbu (darba meklētājiem):

  • nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk;
  • personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt;
  • personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē.

Saskaņā ar CSP Darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2010.gadā valstī bija nodarbināti 940,9 tūkst. cilvēku. Katrs desmitais (91,1 tūkst.) nodarbinātais strādāja nepilnu darba laiku, no tiem 59,3 tūkst. cilvēku bija nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk1. Gandrīz trīs piektdaļas (59,4%) no tiem bija sievietes, vīrieši – 40,6%. Nedaudz vairāk nekā puse (55,4%) nepilnu darba laiku nodarbināto personu, kuras vēlas strādāt vairāk nevarēja atrast darbu ar normālu (pilnu) darba laiku.

2010.gadā valstī bija 216,1 tūkst. darba meklētāju. Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 18,7%. Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) metodoloģiju darba meklētāji ir personas, kuras nestrādā, aktīvi meklē darbu un darba atrašanas gadījumā ir gatavas nekavējoties sākt strādāt.

Apsekojuma dati liecina, ka 2010.gadā valstī bija 615,8 tūkst. ekonomiski neaktīvu iedzīvotāju (personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie aktīvajiem darba meklētājiem). No tiem 5,1 tūkst. cilvēku meklēja darbu, bet nebija gatavi to uzsākt2, savukārt 93 tūkst. cilvēku bija gatavi uzsākt darbu, bet to nemeklēja3. Šīs abas grupas (98,1 tūkst. cilvēku) veido potenciālo (iespējamo) papildu darbaspēku.

Parasti personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt, vēl nav beigušas mācības, ir īslaicīgi darbnespējīgas vai arī nevar nekavējoties sākt strādāt ģimenes apstākļu dēļ.

Personas, kuras gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, kā darba nemeklēšanas iemeslus min mācības, slimību vai invaliditāti, ģimenes apstākļus, kā arī to, ka ir zaudējušas cerības atrast darbu. Pārsvarā personas, kuras gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, ir jaunieši un pensionāri.

Apsekojuma dati liecina, ka sieviešu īpatsvars visos trijos jaunajos darba tirgus rādītājos ir lielāks. Vislielākais sieviešu īpatsvars (70,3%) bija starp personām, kuras meklēja darbu, bet nebija gatavas to uzsākt. Starp nepilnu darba laiku nodarbinātām personām, kuras vēlas strādāt vairāk, tas bija 59,4%. Savukārt starp personām, kuras bija gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklēja, sieviešu bija tikai nedaudz vairāk nekā vīriešu (attiecīgi 51,4% un 48,6%).

Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji 2010.gadā Baltijas valstīs

 

 

Darba meklētāji

Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk

Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt

Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē

tūkst. cilv.

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %

tūkst. cilv.

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %

tūkst. cilv.

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %

tūkst. cilv.

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, %

Latvija

216,1

18,7

59,3

5,1

5,1

0,4

93,0

8,0

Lietuva

291,1

17,8

37,6

2,3

16,4

1,0

29,5

1,8

Igaunija

115,9

16,9

12,5

1,8

2,1n

0,3n

40,6

5,9

Personas 15–74 gadu vecumā.
n - dati balstās uz nelielu skaitu respondentu atbilžu.
Datu avots: Eurostat

 

Nepilnu darba laiku nodarbinātās personas 2010.gadā Baltijas valstīs

 

 

Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk

Nepilnu darba laiku nodarbināto īpatsvars nodarbināto kopskaitā, %

tūkst. cilv.

īpatsvars nepilnu darba laiku nodarbināto kopskaitā, %

īpatsvars nodarbināto kopskaitā, %

Latvija

59,3

65,1

6,3

9,7

Lietuva

37,6

34,9

2,8

8,0

Igaunija

12,5

20,0

2,2

11,0

Personas 15–74 gadu vecumā.
Datu avots: Eurostat

Plašāka informācija par jaunajiem bezdarbu raksturojošiem papildu rādītājiem ir pieejama Eurostat mājaslapas datubāzē.

 

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr. 67366886


Bezdarbu raksturojošo papildu rādītāju definīcijas:

1 Nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk – iedzīvotāji 15–74 gadu vecumā, kuri nodarbināti nepilnu darba laiku, bet vēlas strādāt vairāk stundu un ir gatavi to darīt tuvāko divu nedēļu laikā.

2 Personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt – iedzīvotāji 15–74 gadu vecumā, kuri nav ne nodarbinātie, ne darba meklētāji, kuri pēdējo 4 nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu, bet nav gatavi to uzsākt tuvāko divu nedēļu laikā.

3 Personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē – iedzīvotāji 15–74 gadu vecumā, kuri nav ne nodarbinātie, ne darba meklētāji, kuri vēlas strādāt un ir gatavi to darīt tuvāko divu nedēļu laikā, bet darbu nemeklē.