Par atjaunīgo energoresursu patēriņu 2011.gadā

04.09.2012

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka Latvijas energobilancē atjaunīgajiem energoresursiem (AER) daļa no energoresursu kopējā patēriņa 2011.gadā bija 60 gigadžouli (66 gigadžouli 2010.gadā).

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/28/EK par AER izmantošanas veicināšanu Latvijai jānodrošina, ka no AER saražotas enerģijas īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā ir 40% (2009. gadā sasniegti 34,3%, bet 2010. gadā – 32,6%).

Galvenie AER veidi Latvijā ir kurināmā koksne un hidroresursi, kas 2011.gadā aizņēma trešo daļu no kopējā energoresursu patēriņa. Mazākā mērā tika izmantota vēja enerģija, biogāze, biodegviela un cita biomasa. Saules enerģiju šobrīd izmanto tikai ļoti nelielos apjomos pilotprojektu formā.

Atsevišķu atjaunīgo energoresursu īpatsvars kopējā AER patēriņā Latvijā 2011.gadā, %

Kurināmās koksnes īpatsvars Latvijas energoresursu izmantošanā tradicionāli ir bijis ievērojami liels pateicoties tās pieejamībai. No Latvijā saražotajiem energoresursiem kurināmā koksne aizņem vairāk nekā 80%.

AER izmantošanai ir vairākas potenciālas priekšrocības, tai skaitā gāzes emisiju samazināšana, pieejamo enerģijas veidu dažādība, atkarības samazinājums no importētiem energoresursiem (pārsvarā no dabasgāzes un naftas produktiem). AER pieaugums var potenciāli veicināt arī nodarbinātību valstī, izveidojot jaunas darba vietas „zaļo” tehnoloģiju jomā.

Elektroenerģijas ražošana no atsevišķiem AER veidiem, gigavatstundas

2011.gadā saražotais no AER elektroenerģijas daudzums samazinājās par 15%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un bija tikai 41.93% no kopējā elektroenerģijas patēriņa. Sarukums ir saistīts ar hidroelektrostaciju mazāku izstrādi (2887 gigavatstundas (GWh) 2011.gadā salīdzinājumā ar 3520 GWh 2010.gadā). Savukārt vairākas jaunas biogāzes koģenerācijas stacijas uzsāka savu darbību, un 2011.gadā elektroenerģija, kas saražota no biogāzes, palielinājās par 88% salīdzinot ar 2010.gadu, un sasniedza 107 GWh gadā (57 GWh – 2010.gadā).

Elektriskā jauda HES, vēja un citās elektrostacijās un koģenerācijas stacijās, kuras izmanto AER

 

 

1990

1995

2000

2005

2010

2011

 

Elektriskā jauda (MW)

Kopā

1 487

1 508

1 515

1 572

1 622

1642

Hidroelektrostacijas

1 487

1 507

1 513

1 536

1 576

1576

Vēja elektrostacijas

-

1

2

26

30

36

Biomasas* elektrostacijas

-

-

-

3

5

5

Biogāzes elektrostacijas

-

-

-

7

11

25

*Biomasa - koksne, koksnes atlikumi, koksnes granulas, biodīzeļdegviela, salmi, graudi, kūtsmēsli, kūdra, kukurūza u.tml.

2011.gadā pārveidošanas sektorā (energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai) no kopējā izlietotā kurināmā daudzuma 17,2% bija atjaunīgie energoresursi (koksne, cita biomasa, biogāze, biodīzeļdegviela). Procentuāli AER apjoms koģenerācijas stacijās ir samazinājies par 2.5%, salīdzinot ar 2010.gadu, ko ietekmēja siltākie laika apstākļi ziemas periodā.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK par AER izmantošanas veicināšanu nosaka, ka katrai dalībvalstij 2020. gadā jānodrošina, ka no AER saražotās enerģijas īpatsvars (biodegvielas, biogāzes, no AER saražotā un transportā patērēta elektroenerģija) ir jābūt vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transportā (2009. gadā Latvijā sasniegti 1,2% un 2010. gadā – 3,3%).

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Jana Poperečņuka
Tālr. 67366957