Par 2011.gada demogrāfiskās situācijas provizoriskajiem rezultātiem

16.12.2011

2012.gada janvāra otrajā pusē Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informēs sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus par provizoriskajiem tautas skaitīšanas rezultātiem. Valdībai tiks iesniegts informatīvais ziņojums par 2011.gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem provizoriskajiem rezultātiem. Tautas skaitīšanas galīgie rezultāti par iedzīvotāju skaitu valstī tiks publicēti 2012. gada vasarā, kam sekos iedzīvotāju skaita pārrēķini atbilstoši tautas skaitīšanas rezultātiem.

Lai sniegtu informāciju par demogrāfiskām pārmaiņām valstī 2011.gadā CSP ir apkopojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus iedzīvotāju reģistrētās migrācijas analīzei un no dzimtsarakstu iestādēm saņemtos civilstāvokļa aktu reģistrus par dzimušajiem, mirušajiem un noslēgtajām laulībām. Pēc šī gada 10 mēnešu datiem un to novērtējuma par novembri un decembri var secināt, ka Latvijas iedzīvotāju skaits gada laikā būs samazinājies par 23 tūkstošiem cilvēku. Salīdzinājumam: 2010.gadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 18,7 tūkstošiem.

Iedzīvotāju skaits gada laikā dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) samazināsies par gandrīz 10 tūkstošiem un starptautiskās reģistrētās ilgtermiņa migrācijas rezultātā – par 13 tūkstošiem. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos gados aizvien palielinās.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš 2000.gada pēc to veidojošiem faktoriem attēlotas diagrammā.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā un tās radošie faktori 2000.–2011.gadā
(procentos)

Pēdējos trīs gados Latvijā vērojama dzimstības samazināšanās. Desmit mēnešos dzimušo skaits - 15,7 tūkstoši - ir par 500 jaundzimušajiem jeb 2,9% mazāks nekā 2010.gada desmit mēnešos (salīdzinājumam: 2010.gada desmit mēnešos jaundzimušo skaits bija par 12,7% mazāks nekā 2009.gada desmit mēnešos) Provizoriskie dati liecina, ka 2011.gadā jaundzimušo skaits sasniegs 18,7 tūkstošus, kas ir par 2,6% mazāks nekā 2010.gadā.

Statistikas dati liecina, ka mirstība šajā gadā samazinās: šogad desmit mēnešos miruši 23,8 tūkstoši cilvēku salīdzinājumā ar 25 tūkstošiem 2010.gada desmit mēnešos. 2011.gadā mirušo skaits būs aptuveni 28,6 tūkstoši jeb par 1,5 tūkstošiem mirušo (5%) mazāk nekā 2010.gadā.

Pozitīva tendence ir noslēgto laulību skaita pieaugums: šogad desmit mēnešos laulību skaits (9,4 tūkstoši) nedaudz pārsniedz noslēgto laulību skaitu visā 2010.gadā un gada laikā varētu sasniegt 10,5 tūkstošus. Laulību skaita pieaugums varētu būt veicinošs faktors dzimstības pieaugumam.

Iedzīvotāju skaita samazinājumu ietekmē arī starpvalstu migrācija. Analizējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, jāsecina, ka reģistrētās emigrācijas apjoms šogad ievērojami palielinās. 2011.gada desmit mēnešos Iedzīvotāju reģistrā par savu aizbraukšanu paziņojuši 14,9 tūkstoši iedzīvotāju, un tas jau par 39.3% pārsniedz emigrantu skaitu visā 2010.gadā (10,7 tūkstoši).

 

Sagatavojis Sociālās statistikas departaments
Maranda Behmane
Tālr. 67366878