Par 2011. gada nodarbinātības statistikas precizēšanu atbilstoši tautas skaitīšanas rezultātiem

20.04.2012

Centrālā statistikas pārvalde informē, ka saskaņā ar plānoto datu publicēšanas grafiku, darbaspēka apsekojuma1 dati ir pārrēķināti atbilstoši tautas skaitīšanas rezultātiem. Veicot darbaspēka apsekojuma datu vispārināšanu, pamatojoties uz 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem, ir veiktas būtiskas nodarbinātības rādītāju korekcijas, salīdzinot ar iepriekš publicētajiem uz iedzīvotāju reģistra datiem balstītajiem aprēķiniem.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 15–74 gadu vecumā ir 1 028,9 tūkst. cilvēku, t.i., par 118,1 tūkst. jeb 10,3% mazāks, nekā iepriekš tika publicēts. Vislielākās izmaiņas ir Latgales reģionā, kur ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir mazāks par 12,8%, savukārt  vismazākās izmaiņas ir Rīgā, kur samazinājums ir 7,9%.

Salīdzinot datus pa vecuma grupām, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā vērojamas būtiskas izmaiņas   25–34 un 15–24 gadu vecuma grupā, kur tas attiecīgi ir mazāks par 15,5% un 13,7%. Vecuma grupā 55–74 gadi ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir mazāks par 4,8%, nekā iepriekš publicēts.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām 2011. gadā, tūkstošos

Mainījušies arī nodarbinātības un bezdarba rādītāji. Nodarbinātības līmenis ir par 1,2 procentpunktiem zemāks un veido 54,1%, savukārt darba meklētāju īpatsvars ir par 0,8 procentpunktiem augstāks, veidojot 16,1%. Visaugstākais darba meklētāju īpatsvars ir Latgales reģionā – 18,7%, savukārt zemākais ir Vidzemes reģionā –12,7%. Salīdzinot pirms un pēc tautas skaitīšanas publicētos datus, darba meklētāju īpatsvara reģionālās atšķirības nav būtiski mainījušās (izmaiņas ir 0,6–0,9 procentpunktu apjomā).

Vērtējot nodarbināto skaitu profesiju griezumā, vislielākās izmaiņas ir kvalificētu strādnieku un amatnieku profesijās, to ir par 17,7 tūkst. jeb 15% mazāk, nekā iepriekš publicēts. Tāpat samazinājies nodarbināto skaits iekārtu un mašīnu operatoru un izstrādājumu  montieru profesijās, kā arī  kvalificētu lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieku profesijās – attiecīgi par 14 un 13%.

Papildu informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un datu apkopošanas metodoloģiju ir pieejama CSP mājas lapas datubāzē.

Papildinformācija
Aldis Brokāns
Preses sekretārs
67366868

 


1Pārrēķināto 2011.gada Darbaspēka apsekojumā iegūto datu vispārināšanā tiek izmantots tikai privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits.