Par 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanu

24.03.2010

2010. gada aprīlī Latvijā tiks uzsākta lauksaimniecības skaitīšana un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums, kas tiks veikts saskaņā ar ES likumdošanu. Lauksaimniecības skaitīšana tiek veikta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultātā iegūtā informācija nodrošinās statistiskās informācijas lietotājus (valsts institūcijas, zinātnes iestādes, mācību iestādes, nevalstiskās organizācijas un sabiedrību) ar aptverošu informāciju par situāciju lauksaimniecībā. Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtie rezultāti tiks izmantoti situācijas analīzei Latvijā, kā arī turpmākās ES Kopējās lauksaimniecības politikas plānošanai un īstenošanai.

Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtā informācija ir nepieciešama, lai objektīvi pamatotu jauno tiešo maksājumu finansējuma pārdales kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar Eiropas Komisiju par tiešo maksājumu izlīdzināšanu.

Lauksaimniecības skaitīšanas norisi atbalstīs Zemkopības ministrija (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs - LLKC) un Lauku atbalsta dienests (LAD).

Lauksaimniecības skaitīšana tiks uzsākta aprīlī un turpināsies līdz septembra vidum. Ir paredzēts aptaujāt 90 tūkst. lauku saimniecības, tai skaitā no 20 tūkst. saimniecībām tiks iegūta informācija par saimniecībās pielietotajām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm.

Lauksaimniecības skaitīšanā tiks iegūta sekojoša informācija par lauku saimniecībām:

- vispārīgā informācija par lauku saimniecību, tās īpašnieku un vadītāju;
- zemes izmantošanu;
- lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;
- bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām;
- izmantotajām lauksaimniecības būvēm un saimniecības tehnisko aprīkojumu (ieskaitot iekārtas atjaunojamās enerģijas ražošanai);
- nodarbinātajiem lauksaimniecībā;
- citām saimnieciskās darbības aktivitātēm.

Lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojuma mērķis ir iegūt agro-vidi raksturojošu informāciju saimniecībās:

- pielietotās augsnes apstrādes metodes un veiktie augsnes auglības saglabāšanas pasākumi;
- informācija par dzīvnieku novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm;
- pielietotās laistīšanas metodes saimniecībā.

CSP intervētāji uzsāks lauksaimniecības skaitīšanas informācijas vākšanu 2010. gada aprīlī LAD Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) un sektoros speciāli norādītās telpās. Lauksaimnieki, kuri pretendēs uz ES platību maksājumiem, vienlaicīgi ar pieteikuma formu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestam, tiek aicināti sniegt informāciju skaitīšanas vajadzībām CSP intervētājiem, tādejādi ekonomējot gan savu laiku, gan arī valsts finanšu līdzekļus. Lai iepriekš varētu sagatavoties intervijai, vienlaicīgi ar platību maksājumu pieteikumu formām, lauksaimnieki saņems lauksaimniecības skaitīšanas anketu paraugus un informatīvo vēstuli.

Lauksaimnieki, kuri, pildot pieteikuma formas, konsultēties ar LLKC novadu lauku attīstības speciālistiem, vienlaicīgi varēs viņiem iesniegt lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamo informāciju.

Lauku saimniecības, no kurām informācija netiks iegūta pavasarī, LLKC intervētāji apmeklēs un veiks intervijas jūlijā un augustā saimniecībās uz vietas, kā arī līdz septembra vidum CSP telefoninterviju dienesta intervētāji aptaujās lauku saimniecības pa tālruni.

Sākot ar jūliju, būs iespēja aizpildīt lauksaimniecības skaitīšanas anketu elektroniski CSP mājaslapā.

Atbilstoši Valsts statistikas likumam lauksaimniecības skaitīšanas laikā iegūtai informācijai tiks nodrošināta individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un saimniecību.Iegūtie dati tiks izmantoti tikai statistiskiem nolūkiem kopsavilkumu veidošanai, datu grupēšanai un lauksaimniecībā notiekošo procesu analīzei Latvijā un reģionos.

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977