Palielinās koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda

18.05.2015

2014. gadā Latvijā darbojās 175 koģenerācijas stacijas1 ar kopējo uzstādīto elektrisko jaudu 1265,3 megavati (MW), liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Tās saražoja 3005,8 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir 58% no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma, un 5189,6 GWh siltumenerģijas – 73% no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma.

No 2007. līdz 2014. gadam koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda ir divkāršojusies. 2014. gadā darbojās par 9 koģenerācijas stacijām vairāk nekā 2013. gadā, un to uzstādītā elektriskā jauda palielinājās par 13,8 MW.

Koģenerācijas staciju darbību raksturojošie rādītāji 2014. gadā

Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda

Koģenerācijas staciju skaits

Kopējā uzstādītā elektriskā jauda, MW

Saražotā elektroenerģija, GWh

Saražotā siltumenerģija, GWh

PAVISAM

175

1265,3

3005,8

5189,6

līdz 0,2 MW

21

3,0

18,4

37,9

no 0,2 līdz 0,5 MW 

36

13,9

73,7

126,5

no 0,5 līdz 1 MW 

56

45,2

286,1

510,8

no 1 līdz 5 MW 

55

127,8

708,9

1511,8

no 5 līdz 20 MW 

3

27,7

106,6

21,2

virs 20 MW

4

1047,7

1812,1

2981,4

Latvijā darbojas četras koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu lielāku par 20 MW, kas veido 83% no kopējās koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas. Tās saražoja 60% no kopējā koģenerācijas stacijās saražotā elektroenerģijas daudzuma. Trīs no tām strādāja Rīgā, viena – Zemgales reģionā.

Vislielākā uzstādītā elektriskā jauda 2014. gadā bija koģenerācijas stacijām Rīgā – 1055,9 MW jeb 83% no kopējās koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas. Otra lielākā uzstādītā jauda (59,3 MW) bija Zemgales reģionā, kas ir par 10% vairāk nekā 2013. gadā. Vismazākā uzstādītā elektriskā jauda (27,8 MW) 2014. gadā bija Vidzemes reģionā,  un tā salīdzinājumā ar 2013. gadu palielinājās par 9%. Vislielākais koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas pieaugums bija Pierīgas reģionā (gada laikā kāpums par 18%).

Vidzemes un Zemgales reģionā ir vislielākais atjaunīgo energoresursu (AER) koģenerācijas staciju īpatsvars. Piemēram, 2014. gadā Vidzemē AER koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda bija 21,7 MW (jeb 78%) no kopējās uzstādītās elektriskās jaudas.

Koģenerācijas staciju elektriskā jauda un patērētais kurināmais Latvijas reģionos 2014. gadā

Latvijā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas stacijās kā galvenais kurināmais tiek izmantota dabasgāze. 2014. gadā 78% elektroenerģijas un 91% siltumenerģijas saražotas koģenerācijas stacijās, izmantojot dabasgāzi. To uzstādītā elektriskā jauda bija 1139,9 MW.

Koģenerācijas staciju uzstādītās elektriskās jaudas sadalījums pēc patērētā kurināmā 2010. – 2014. gadā

 

2010

2011

2012

2013

2014

Dabasgāze

98,1

96,9

93,8

91,2

90,1

Kurināmā koksne

0,5

0,4

1,7

4,3

5,0

Biogāze

1,1

2,4

4,2

4,2

4,6

Citi

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

Neskatoties uz dabasgāzes būtisko īpatsvaru elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā koģenerācijas stacijās, katru gadu pieaug atjaunīgo energoresursu (AER) daļa, tādā veidā samazinot dabasgāzes īpatsvaru. Kopš 2007. gada AER koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda palielinājās 13 reizes un 2014. gadā sasniedza 122,4 MW, bet saražotais elektroenerģijas daudzums palielinājās 16 reizes, sasniedzot 669 GWh, kas ir 22% no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma koģenerācijas stacijās.

AER koģenerācijas staciju darbību raksturojošie rādītāji 2014. gadā

Ievērojamais AER koģenerācijas staciju elektriskās jaudas un saražotās elektroenerģijas pieaugums ir saistīts ar valsts atbalsta programmām. To mērķis ir nodrošināt 40% AER īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā2 un samazināt Latvijas enerģētisko atkarību no importētiem energoresursiem.

Informācija par koģenerācijas staciju darbību tiks publicēta 18. jūnijā CSP datu bāzē sadaļā „Vide un enerģētika”.

 

1Koģenerācijas stacijas – tehnoloģisko iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai
2Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu

 

Papildu informācija:
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Vera Suzdaļenko
Tālr. 67366768