Mājsaimniecību patēriņa izdevumi gada laikā auguši par 6,7%

18.07.2014

Mājsaimniecību patēriņa izdevumi 2013. gadā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī bija 301 eiro, kas ir par 19 eiro vairāk nekā 2012. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktā mājsaimniecību budžetu apsekojuma datu analīze. Saskaņā ar apsekojuma datiem pēdējos trijos gados vērojama mērena mājsaimniecību patēriņa pieauguma tendence, tomēr patēriņa izdevumi 2013. gadā joprojām bija zemāki nekā 2008. gadā.

Patēriņa izdevumi 2013. gadā faktiskajās cenās sasniedza 91% no 2008. gada līmeņa, bet salīdzināmās cenās vien 83%. Tajā pašā laikā iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju 2013. gadā pirmo reizi pārsniedza pirmskrīzes (2008. gada) līmeni. Tāda mājsaimniecību galapatēriņa atpalikšana no ekonomikas pieauguma saistāma gan ar nodarbinātības līmeni, kas joprojām ir zemāks nekā pirms krīzes, gan arī ar mājsaimniecību piesardzību uzņemties kredītsaistības, kas balstīja patēriņu līdz 2008. gadam.

Patēriņa izdevumu dinamika 2008. –  2013. gadā
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, eiro)

Patēriņa izdevumu pieaugumu veicināja gan darba samaksas (tai skaitā minimālās algas) pieaugums, gan nodarbināto iedzīvotāju īpatsvara palielināšanās un attiecīgi nestrādājošo darba meklētāju īpatsvara samazināšanās iedzīvotāju kopskaitā.

Lielāki patēriņa izdevumi bija pilsētās dzīvojošām mājsaimniecībām, kurās tie sasniedza 323 eiro vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (tai skaitā Rīgā 365 eiro). Tajā pašā laikā straujāk auguši patēriņa izdevumi tām mājsaimniecībām, kuras dzīvo laukos.

Patēriņa izdevumu palielinājums 2013. gadā pret 2012. gadu kā faktiskajās, tā salīdzināmajās cenās bija vienāds - 6,7%, jo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, 2013. gadā palika nemainīgs.

Mājsaimniecību patēriņa izdevumu izmaiņas
(procentos pret iepriekšējo gadu)

Neraugoties uz patēriņa izdevumu pieaugumu, to struktūra būtiski nav mainījusies, un arī 2013. gadā galvenās patēriņa izdevumu prioritātes palika nemainīgas – pārtika, mājoklis un transports.

Visvairāk mājsaimniecības joprojām tērē uzturam, kas veido vidēji 28% no visiem patēriņa izdevumiem – tas ir tikpat, cik 2012. gadā. Mājsaimniecību izdevumi pārtikai, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājušies no 79 līdz 85 eiro vidēji uz mājsaimniecības locekli mēnesī.

Kopumā vidēji visās mājsaimniecībās tādi primārie izdevumi kā pārtika, mājoklis, transports, apģērbu un apavu iegāde, kā arī veselība veidoja vairāk nekā divas trešdaļas (70%) no kopējiem patēriņa izdevumiem. Dati liecina, ka lielākā daļa izdevumu joprojām tiek novirzīti ikdienas vajadzību nodrošināšanai.

Patēriņa izdevumu sastāvs, struktūra un izmaiņas 2013. gadā
(vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī)

Visas mājsaimniecības

2013.g.,

eiro

2013.g.,

%

2013.g. pret 2012.g.,

%

Patēriņa izdevumi kopā

300.72

100

106.7

Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni

84.84

28.2

107.4

Alkoholiskie dzērieni, tabaka

9.99

3.3

107.8

Apģērbi un apavi

17.41

5.8

120.2

Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais

49.52

16.5

104.5

Mājokļa iekārta, mājturības piederumi un mājas uzkopšana

12.72

4.2

109.9

Veselība

18.50

6.2

110.5

Transports

39.55

13.2

99.5

Sakari

12.70

4.2

96.4

Atpūta un kultūra

21.21

7.1

112.8

Izglītība

4.31

1.4

93.4

Restorāni, kafejnīcas un viesnīcas

13.14

4.4

103.3

Dažādas preces un pakalpojumi

16.82

5.6

116.4

 

Visstraujāk patēriņa izdevumi palielinājušies apģērbiem un apaviem – par 20%, dažādām precēm un pakalpojumiem – par 16% (īpaši personīgās aprūpes pakalpojumiem un precēm), kā arī atpūtai un kultūrai – par 13%.

Izdevumi veselībai pieauguši par 10.5%, turklāt 2013. gadā mājsaimniecības salīdzinoši vairāk tērējušas farmaceitiskajiem produktiem nekā 2012. gadā. Pārējās patēriņa izdevumu grupās pieaugums bija mazāks. Izdevumu sarukums transportam un sakariem saistīts ar to tarifu samazināšanos. Savukārt izdevumu sarukums izglītībai ir saistāms ar augstskolās studējošo skaita samazinājumu.

Lai gan kopumā 2013. gada patēriņa izdevumi faktiskajās cenās ir zemāki nekā 2008. gadā, tomēr mājsaimniecību izdevumi  mājoklim un komunālajiem pakalpojumiem (par 11 eiro), veselībai (par 2 eiro), kā arī pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 1 eiro), ir pārsnieguši 2008. gada līmeni. To ietekmējis straujš patēriņa cenu pieaugums 2009.–2013. gadā mājokļa komunālajiem pakalpojumiem par 21%, veselībai par 17% un pārtikai par 12%.

2013. gada mājsaimniecību budžetu apsekojumā piedalījās 3931 mājsaimniecība visā Latvijā. Plašāka informācija par 2013. gada mājsaimniecību budžetu apsekojuma rezultātiem būs pieejama CSP datubāzēs no 28.08.2014.

 

 

Papildu informācija:
Dzīves līmeņa statistikas daļa
Lidija Spārīte
Tālr. 67366998