Mājsaimniecības mājokļa uzturēšanai vidēji tērē 134 eiro mēnesī

05.03.2014

2013.gadā mājsaimniecībām ir palielinājušies mājokļa uzturēšanas izdevumi1, sasniedzot 134 eiro mēnesī, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma rezultāti. Neraugoties uz to, ka mājokļa izdevumi ir auguši par 5,3%, līdzīgi kā 2012.gadā mājsaimniecības to segšanai tērēja 17,3% no saviem rīcībā esošajiem ienākumiem.

Kopējie mājokļa uzturēšanas izdevumi vidēji mēnesī un to īpatsvars mājsaimniecību rīcībā esošajā naudas ienākumā 2005.-2013.gadā

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Dati pārrēķināti, izmantojot tautas skaitīšanā iegūto iedzīvotāju skaita novērtējumu.

Pērn nedaudz samazinājies to mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija palikušas parādā par komunālajiem pakalpojumiem2. Tādu mājsaimniecību īpatsvars samazinājās no 20,6% 2012.gadā līdz 18,3% 2013.gadā. Apsekojuma dati liecina, ka vecākā gadagājuma iedzīvotāju (65 gadi un vecāki) mājsaimniecību vidū bija vismazāk parādnieku par komunālajiem pakalpojumiem – 11,7%.

Savukārt visgrūtāk komunālo pakalpojumu rēķinus bija segt mājsaimniecībām, kurās dzīvoja viens pieaugušais ar bērniem līdz 17 gadu vecumam. Pagājušajā gadā 36,3% šo nepilno ģimeņu naudas trūkuma dēļ bija palikušas parādā par komunālajiem pakalpojumiem Tomēr situācija ir nedaudz uzlabojusies, salīdzinot ar 2012.gadu, kad par komunālajiem pakalpojumiem parādā bija 44,1% nepilno ģimeņu.

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ ir bijušas parādā par komunālajiem pakalpojumiem (procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Mājokļa uzturēšanas izdevumi nopietni ietekmēja mājsaimniecības budžetu. Tikai 12% no aptaujātajām mājsaimniecībām apgalvoja, ka mājokļa uzturēšanas izdevumi tām nemaz nav apgrūtinoši.

Visaugstākais mājokļa uzturēšanas izdevumu slogs bija mājsaimniecībām ar viszemākajiem ienākumiem (1.kvintilei3). 2013.gadā šīs mājsaimniecības tērēja gandrīz 33% no saviem rīcībā esošajiem ienākumiem, lai segtu mājokļa uzturēšanas izdevumus, turklāt divas trešdaļas no tām norādīja, ka viņu budžetam tas ir ļoti apgrūtinoši.

Atbilžu sadalījums 2013.gadā uz jautājumu "Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?" kvintilēs
(procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Datu avots par mājokļa uzturēšanas izdevumiem ir CSP veiktais 2013. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojums. Tajā aptaujāti 6,3 tūkstoši mājsaimniecību un intervēti 12 tūkstoši respondentu vecumā no 16 gadiem. 2014.gada dati tiks apkopoti līdzīgā apsekojumā šogad, kurš noritēs no marta līdz jūnija beigām.

 

Papildu informācija:
Liene Āboliņa
Sociālās statistikas departamenta
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
tālrunis 67366727

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumā mājokļa uzturēšanas izdevumos iekļauts:

  • īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
  • īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
  • apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;
  • mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
  • mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

2 Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību, apkuri un atkritumu savākšanu. Pie komunālajiem pakalpojumiem netiek skaitīti telefona rēķini.

3 Kvintile – viena piektā daļa no mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.Zemākā (pirmā) kvintile ietver piekto daļu mājsaimniecību ar viszemākajiem ienākumiem, bet augstākā (piektā) – piektdaļu mājsaimniecību ar visaugstākajiem ienākumiem.