Mājsaimniecības mājokļa uzturēšanai tērē vidēji 90 latus mēnesī

05.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā EU-SILC pētījuma rezultāti liecina, ka mājokļa uzturēšanas izdevumi1 ir sasnieguši Ls 90 mēnesī, kas ir 17.2% no mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem. Lai arī mājokļa uzturēšanas izdevumi ir pieauguši, tomēr pirmo reizi kopš 2008. gada mājokļa uzturēšanas izdevumu pieaugumu ir apsteidzis iedzīvotāju ienākumu pieaugums, līdz ar to par 0.7 procentpunktiem ir samazinājusies mājokļa uzturēšanas izdevumu attiecība pret mājsaimniecības ienākumiem.

Kopējie mājokļa uzturēšanas izdevumi vidēji mēnesī un to īpatsvars mājsaimniecību rīcībā esošajā naudas ienākumā 2005. - 2012.gadā 2

Mājokļa uzturēšanas izdevumi atstāj būtisku robu mājsaimniecības budžetā. Tikai 12% no kopējā mājsaimniecību skaita šādus izdevumi neuzskata par apgrūtinošiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumu slogs visaugstākais ir mājsaimniecībām ar zemākajiem ienākumiem (1.kvintile3). Šīs mājsaimniecības mājokļa izmaksu segšanai 2012.gadā tērēja 34% no to rīcībā esošā ienākuma. Gandrīz divas trešdaļas 1. kvintiles mājsaimniecību mājokļu uzturēšanu izmaksu veikšanu vērtē, kā ļoti apgrūtinošu mājsaimniecības budžetam.

Atbilžu sadalījums 2012.gadā uz jautājumu "Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?" kvintilēs
(procentos)

2012.gadā 21.7% mājsaimniecību pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ bija palikušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem. To mājsaimniecību īpatsvars, kuras ir bijušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem vienu reizi, 2008.-2012.gadā ir bijis stabils un tuvu 4 procentiem, tad to, kuras bijušas parādā divas un vairāk reizes, pieaudzis no 7.6% 2008.gadā līdz 17.5% 2012.gadā.

Komunālos pakalpojumu rēķinus visgrūtāk ir apmaksāt mājsaimniecībām, kurās ir viens pieaugušais ar bērniem līdz 17 gadu vecumam – 44% šādu nepilno ģimeņu naudas trūkuma dēļ ir bijušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem4.

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ ir bijušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem
(procentos)

Datu avots par mājokļa izmaksām ir „Eiropas Savienības Statistikas par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)” apsekojums. Tajā 2012.gadā tika aptaujāti 6,5 tūkstoši mājsaimniecību un tika intervēti 13 tūkstoši 16 gadus veci un vecāki respondenti. 2013. gada dati tiks apkopoti EU-SILC 2013.gada apsekojumā, kurš sāksies š.g. martā un ilgs līdz jūnija beigām.

Sagatavojis Sociālās statistikas departaments
tālr. 67366908
Edmunds Vaskis


Metodoloģiskie paskaidrojumi

1 EU-SILC apsekojumā ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu apjomā tiek iekļauti sekojoši izdevumi:

  • īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
  • īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
  • apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;
  • mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
  • mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

2 2011.gada dati pārrēķināti izmantojot tautas skaitīšanā iegūto iedzīvotāju skaita novērtējumu.

3 Kvintile – viena piektā daļa no mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

4 Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību un apkuri. Šeit tiek iekļauti arī maksājumi par atkritumu savākšanu. Pie komunālajiem pakalpojumiem netiek skaitīti telefona rēķini.