Mājokļa uzturēšanas izdevumu slogs pieaug

07.03.2012

2011.gada apsekojuma „Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem1 (saīsināti no angļu valodas – EU-SILC)” dati liecina, ka ir pieauguši mājokļa uzturēšanas izdevumi2 un to īpatsvars rīcībā esošajos ienākumos. 2011.gadā mājokļa uzturēšanas izdevumi sasniedza 90 Ls uz vienu mājsaimniecību mēnesī. Tā ir tāda pati summa, kā 2009.gadā, taču jāņem vērā, ka mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi ir sarukuši, kā rezultātā mājokļa uzturēšanas izdevumu īpatsvars turpināja augt.

Kopējie mājokļa uzturēšanas izdevumi vidēji mēnesī un to īpatsvars mājsaimniecību rīcībā esošajā naudas ienākumā 2005.-2011.gadā

Ir nepieciešams ņemt vērā, ka EU-SILC apsekojumā tika noskaidroti faktiski veiktie maksājumi un tie neietvēra parādus par īri un komunālajiem maksājumiem.

Ievērojami smagāku mājokļa izdevumu nastu izjuta mājsaimniecības ar zemākajiem ienākumiem (1.kvintile3). Šīs mājsaimniecības mājokļa izmaksu segšanai 2011.gadā tērēja 35% (gadu iepriekš šie maksājumu nepārsniedza 30%) no to rīcībā esošā ienākuma, savukārt mājsaimniecības ar augstākajiem ienākumiem (5.kvintile) – 12%. Tas nozīmē ka trūcīgās mājsaimniecības nes nesamērīgi smagu mājokļa izmaksu slogu.

2011.gadā ievērojami ir pieaudzis to mājsaimniecību īpatsvars, kurām ar mājokli saistītie izdevumi sagādā nopietnas finansiālas problēmas. Mājsaimniecību īpatsvars, kurām šādi maksājumi ir ļoti apgrūtinoši, turpināja pieaugt no 35% 2009.gadā un 41% 2010.gadā līdz 44% 2011.gadā. Tik augsts mājokļa izdevumu slogs nav novērots kopš EU-SILC apsekojuma uzsākšanas 2005.gadā. Kopumā 89% mājsaimniecību (gadu iepriekš 86%) atbildēja, ka ar mājokli saistītie izdevumi tām ir ļoti apgrūtinoši vai nedaudz apgrūtinoši.

Ievērojami grūtāk mājokļa izdevumus bija segt pirmās kvintiles mājsaimniecībām.

Atbilžu sadalījums 2011.gadā uz jautājumu
"Vai kopējie ar mājokli saistītie izdevumi Jūsu mājsaimniecībai sagādā finansiālas grūtības?" kvintilēs

(procentos)

Neraugoties uz pašvaldību centieniem palīdzēt trūcīgām mājsaimniecībām segt mājokļa izmaksas, tās ne vienmēr ir spējīgas norēķināties par šiem maksājumiem. 2011.gadā 23% mājsaimniecību pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ bija palikušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem (2010.gadā – 22%). Visaugstākais šādu mājsaimniecību īpatsvars bija starp mājsaimniecībām, kas sastāv no viena pieaugušā ar bērniem līdz 17 gadu vecumam. 48% šādu nepilno ģimeņu naudas trūkuma dēļ ir bijušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem4.

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras pēdējo 12 mēnešu laikā naudas trūkuma dēļ ir bijušas parādā par komunālo pakalpojumu rēķiniem
(procentos)

Kopējais mājsaimniecību skaits, kurām pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijuši parādi par komunālajiem maksājumiem, saskaņā ar EU-SILC 2011.gada apsekojuma datiem sasniedza aptuveni 196 tūkstošus, kas ir par 4% vairāk nekā gadu iepriekš vai par vairāk par trešdaļu (34%) vairāk nekā pirms diviem gadiem.

 

Sagatavoja Viktors Veretjanovs
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
tālr. 67366609


Metodoloģiskie paskaidrojumi

1 Apsekojums tika veikts no 2011.gada marta līdz jūlijam, apsekojot 6,6 tūkstoši mājsaimniecību, un visi jautājumi par mājokļa uzturēšanas izdevumiem tika vaicāti, ņemot vērā apkures sezonalitāti.

2 EU-SILC apsekojumā ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu apjomā tiek iekļauti sekojoši izdevumi:

- īre par mājokļa izmantošanu (tikai īrniekiem);
- īpašuma nodoklis par mājokli (tikai īpašniekiem);
- apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana u.c. ar mājokli saistītie maksājumi;
- mājokļa tekošā remonta un regulārās uzturēšanas izdevumi;
- mājokļa (nevis mantas) apdrošināšanas izmaksas (ja tādus maksā).

3 Kvintile – viena piektā daļa no mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā naudas ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

4 Komunālie pakalpojumi ietver maksājumus par ūdeni, gāzi, elektrību un apkuri. Šeit tiek iekļauti arī maksājumi par atkritumu savākšanu. Pie komunālajiem pakalpojumiem netiek skaitīti telefona rēķini.