Lauku saimniecībās pieaug apsaimniekotās zemes platība

27.04.2017

Pēdējo 3 gadu laikā Latvijā vidēji vienā lauku saimniecībā apsaimniekotā lauksaimniecības zemes platība pieaugusi par 19,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma1provizoriskie rezultāti.

Lauku saimniecības Latvijā kļūst lielākas – 2016. gadā izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība vidēji vienā lauku saimniecībā bija par 19,6 % vairāk nekā 2013. gadā un par 27,9 % vairāk nekā 2010. gadā. Arī kopējā lauksaimniecības kultūru sējumu platība vidēji vienā lauku saimniecībā pieaugusi no 12,5 ha 2010. gadā līdz 14,0 ha 2013. gadā un 17,4 ha 2016. gadā. Kopumā kultūru sējumu platība vidēji vienā lauku saimniecībā 2016. gadā bija par 24,3 % lielāka nekā 2013. gadā un par 39,2 % lielāka nekā 2010. gadā.

Lauku saimniecību vidējais lielums (hektāros)

 

Salīdzinot iepriekšējo struktūras apsekojumu rezultātus, vērojama tendence, ka graudu audzētāju saimniecībās palielinās graudaugu sējumu platības. 2016. gadā vidēji vienā graudaugu audzētāju saimniecībā audzēja 30,4 ha graudaugu jeb par 23,1 % vairāk nekā 2013. gadā un par 51,7 % vairāk nekā 2010. gadā. Turpretim, tehnisko kultūru audzētāju saimniecībās šīs grupas kultūraugu sējuma platība vidēji vienā saimniecībā samazinājās no 57,0 ha 2010. gadā un 55,4 ha 2013. gadā līdz 51,1 ha 2016. gadā. 2016. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, tehnisko kultūru sējumu platības vidēji vienā saimniecībā samazinājušās par 7,7 %.

Lauksaimniecības kultūraugu platības vidēji vienā audzētāju saimniecībā (hektāros)

 

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā lauku saimniecībā turpina pieaugt – 2016. gada 1. jūlijā vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā bija 18 liellopi, no tiem 9 slaucamās govis, 52 cūkas, 35 aitas, 7 kazas un 226 mājputni.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā

2016. gadā bija 69,9 tūkst. ekonomiski aktīvu lauku saimniecību2 (ar izmantoto LIZ lielāku nekā 1 ha vai standarta izlaidi3 lielāku par 70 eiro neatkarīgi no platības), kas apsaimniekoja 1920,1 ha izmantotās LIZ platības. Pieaugot lauku saimniecību platībām, lauku saimniecību skaits kopš 2010. gada ir samazinājies par 13,5 tūkst. jeb 16,2 %. Ekonomiski aktīvo saimniecību skaits pēdējo 3 gadu laikā ir samazinājies par 14,6%. Izmantotās LIZ platības lauku saimniecībās pēdējo 6 gadu laikā palielinājušās par 120,0 tūkst. ha jeb 6,7 %.

2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases apsekojums, kura ietvaros ieguva informāciju par 30 tūkstošiem lauku saimniecībām.

2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma gala rezultātus publicēs CSP datubāzē 2017. gada decembra beigās.

Iepriekšējo Lauku saimniecību struktūras apsekojumu rezultāti pieejami CSP datubāzē sadaļā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Apsekojumu veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs reizi 3 gados. Iepriekšējais apsekojums bija 2013. gadā.

2Ekonomiski aktīva lauku saimniecība – saimniecība, kura ražo lauksaimniecības produkciju, neatkarīgi no saražotās produkcijas daudzuma un tās izmantošanas veida vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

3 Standarta izlaide (SI) – standartizēts lielums, kurš raksturo saimniecības ekonomisko aktivitāti, t.i., no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai lauksaimniecības dzīvnieku vienības iegūtās produkcijas vērtība, novērtēta attiecīgā reģiona cenās un izteikta eiro.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons,
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ilze Januška
Lauksaimniecības statistikas daļa
E-pasts: Ilze [dot] Januska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366896