Latvijas ārējā tirdzniecībā preču eksports pieaug straujāk nekā imports

15.08.2013

Šogad pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu preču eksporta apjoms faktiskajās cenās palielinājās par 233,9 milj. latu jeb par 7,5%, kamēr importa apjoms – tikai par 4,1 milj. latu jeb par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati.

Tas ietekmējis arī ārējās tirdzniecības bilanci - eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecības apjomā sasniedzis 44,7%. Salīdzinoši gadu iepriekš pirmajos sešos mēnešos tas bija 43,0 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. latu

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, šogad janvārī - jūnijā salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu eksporta apjoms salīdzināmajās cenās palielinājās par 3,8%, bet importa apjoms samazinājās par 1,6%.

Latvijas ārējās tirdzniecības izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās, procentos pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sagrupējot preču eksportētājus un importētājus pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida, var iegūt informāciju par to, cik daudz preču ieved vai izved konkrētai nozarei piederīgie uzņēmumi:

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas
2013. gada janvārī - jūnijā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3 373.0

100

4 168.7

100

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

67.2

2.0

19.8

0.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

31.4

0.9

8.2

0.2

Apstrādes rūpniecība

1 372.2

40.7

626.9

15.0

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

33.1

1.0

252.6

6.1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

20.7

0.6

18.3

0.4

Būvniecība

20.5

0.6

41.6

1.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 264.7

37.5

2 396.7

57.5

Transports un glabāšana

108.9

3.2

73.9

1.8

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

454.3

13.5

730.7

17.5

2013. gada janvārī - jūnijā vislielāko preču apjomu – divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Šo uzņēmumu eksporta pieaugums salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu bija 14,6 milj. latu jeb 1,1%.

Savukārt importā vairāk nekā pusi no visām precēm ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusgadu, šo uzņēmumu ievesto preču apjoms palielinājās par 34,7 milj. latu jeb 1,5%.

Atbilstoši preču gala patēriņam sagrupētie ārējās tirdzniecības statistikas dati rāda, ka pirmajos sešos gada mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu ir strauji palielinājušās tādas svarīgas nacionālo kontu sastāvdaļas kā kapitālpreces eksports – par 37,1%, bet imports samazinājies par 13,3%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 11,1%, bet importā – 12,0%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību ceturkšņu griezumā sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida (NACE 2.red.) un Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas, 4.red. (BEC) var skatīt CSP datu bāzes ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
Tālr.:67366604