Latvijā iedzīvotājiem ikdienas izdevumu segšanai būtu nepieciešami 452 eiro mēnesī

18.03.2015

2014. gadā minimālā nepieciešamā summa ikdienas izdevumu segšanai palielinājusies par 21 eiro jeb 5%, sasniedzot 452 eiro uz vienu mājsaimniecībaslocekli mēnesī. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2014. gada ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumā apkopotais iedzīvotāju viedoklis par mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu pietiekamību.

Lai arī pēdējo gadu laikā ir strauji palielinājušies mājsaimniecības rīcībā esošie2 ienākumi, to apjoms arvien nepārsniedz minimālo summu, kas būtu nepieciešama mājsaimniecībai ikdienas izdevumu segšanai. 2013. gadā mājsaimniecībās norādīja, ka vidēji mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli būtu nepieciešams vismaz 431 eiro, lai segtu nepieciešamos ikdienas izdevumus. Tomēr to rīcībā esošie ienākumi sasniedza tikai 354 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī un bija par 18% mazāki par minimālo nepieciešamo summu ikdienas izdevumu segšanai.

2014. gadā mājsaimniecībām nepieciešamā summa ikdienas izdevumu segšanai pieauga par 5% un sasniedza vidēji 452 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. 2014. gada ienākumu dati tiks apkopoti līdzīgā apsekojumā šogad, kas ir sācies martā un ilgs līdz jūnija beigām.

2014. gadā ir uzlabojies mājsaimniecību vērtējums par savām iespējām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. Pēdējā gada laikā ir samazinājies mājsaimniecību īpatsvars, kurām ar lielām grūtībām izdodas segt ikdienas izdevumus.Arvien vairāk mājsaimniecību apgalvoja, ka ikdienas izdevumus sedz ar nelielām grūtībām vai samērā viegli.

Atbilžu sadalījums jautājumā3 par grūtībām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus 2013. un 2014. gadā (procentos)

 

20132014
Ar lielām grūtībām27,020,1
Ar grūtībām29,630,4
Ar nelielām grūtībām28,632,2
Samērā viegli11,413,4
Viegli3,03,6
Ļoti viegli0,40,2

Segt nepieciešamos ikdienas izdevumus visgrūtāk bija vientuļajiem vecākā gadagājuma (vecumā virs 65) iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, kur dzīvo viens pieaugušais ar bērniem, kā arī mājsaimniecībām, kur dzīvo pāris ar trim un vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

Atbilžu sadalījums jautājumāpar grūtībām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus dažāda tipa mājsaimniecībās 2014. gadā (procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Salīdzinot ar 2013. gadu, par 12,6 procentpunktiem ir samazinājies mājsaimniecību īpatsvars, kurās dzīvo pāris ar trim un vairāk bērniem un kuras apgalvo, ka nepieciešamos ikdienas izdevumus sedz ar grūtībām vai lielām grūtībām (no 63,9% 2013. gadā līdz 51,3% 2014. gadā).
Atbilžu sadalījums 2013. un 2014. gadā jautājumā par grūtībām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus kvintiļu grupās4
(procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā trūcīgākajās mājsaimniecībās (1. kvintiļu grupa) norādīja, ka ikdienas izdevumu segšanai tām būtu nepieciešami 318 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. 73,1% šo mājsaimniecību ikdienas izdevumus sedza ar grūtībām vai ar lielām grūtībām, un tikai 1,4% – viegli vai ļoti viegli. Turīgākajām mājsaimniecībām (5. kvintiļu grupa) ikdienas izdevumiem nepieciešamā summa bija ievērojami augstāka – 658 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. 20,9% turīgāko mājsaimniecību norādīja, ka tās spēj segt ikdienas izdevumus ar grūtībām vai ar lielām grūtībām. Turklāt salīdzinājumā ar 2013. gadu tieši turīgāko mājsaimniecību vidū visstraujāk samazinājies mājsaimniecību skaits, kuras ar grūtībām vai ar lielām grūtībām sedza ikdienas izdevumus – no 27,4% 2013. gadā līdz 20,9% 2014. gadā.

Datu avots par mājsaimniecību rīcībā esošiem ienākumiem un to pietiekamību ir CSP veiktais 2014. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojums. Tajā aptaujāti 6,1 tūkstoši mājsaimniecību un intervēti 12 tūkstoši respondentu vecumā no 16 gadiem.

 

Papildu informācija:
Sociālās statistikas departamenta
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Liene Āboliņa
Tālr. 67366727

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1 Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi. Pēc CSP datiem 2014. gadā vidēji vienā mājsaimniecībā bija 2,4 personas.
2 Rīcībā esošie ienākumi – naudas ienākumi no algota darba; naudas izteiksmē pārrēķinātais darba ņēmēja natūrā gūtais ienākums, izmantojot firmas vai dienesta auto privātām vajadzībām; ienākumi vai zaudējumi, kas gūti no pašnodarbinātības; saņemtās pensijas un pabalsti; regulāra naudas palīdzība no citām mājsaimniecībām; peļņa no noguldījumu procentiem, dividendēm, akcijām; ienākumi, ko saņēmuši bērni līdz 16 gadiem; ienākumi no īpašuma izīrēšanas; saņemtā summa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sakarā ar ienākuma nodokļa pārmaksu (par saimnieciskās darbības veikšanu, attaisnotajiem izdevumiem – izglītību, ārstniecību u.tml.).
3 Ņemot vērā Jūsu mājsaimniecības kopējos neto (pēcnodokļa) ienākumus, kā Jūsu mājsaimniecībai izdodas "savilkt galus kopā", t.i., nomaksāt nepieciešamos ikdienas izdevumus?
Kvintiļu grupa ir viena piektā daļa (20%) no apsekoto mājsaimniecību skaita, kuras sagrupētas pieaugošā secībā pēc to rīcībā esošā ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli. Zemākā (pirmā) kvintile ietver piekto daļu mājsaimniecību ar viszemākajiem ienākumiem, bet augstākā (piektā) – piektdaļu mājsaimniecību ar visaugstākajiem ienākumiem.