Jaunākā informācija datubāzēs (31.10.-04.11.2011.)

07.11.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūl./2011

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pēc dzimuma un pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sep./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Sep./2011

3.cet./2011

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits;
TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;
TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;
TR09. Lidostas -Rīga- darbība;
TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Sep./2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

IMG01. Mirušo vecuma un dzimuma struktūra.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2001

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits).

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

ENG22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010

ZI01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZI02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZI03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums.

Zinātne - ikgadējie dati