Jaunākā informācija datubāzēs (31.08.–04.09.2015.)

07.09.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2015

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

Augusts/2015

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100)

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %), (sezonāli izlīdzināti dati).

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

2.cet./2015

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. eiro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. eiro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

SKG04. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida;

SKG05. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG06. Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG07. Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos);

SKG08. Notiesāto personu sadalījums pēc tiesas noteiktajiem soda veidiem (skaitļos).

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

2014

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās.

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas, apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2015

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūlijs/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Jūlijs/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2014

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro).

Zinātne - ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2014

IMG061.mirušo zīdaiņu skaits statistiskajos reģionos.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2013-2014

ILG081. Šķirto laulību skaits novados (pēc vīrieša dzīvesvietas)

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

2002-2015

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15–74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, (sezonāli izlīdzināti dati);

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15–74 gadu vecumā (sezonāli izlīdzināti dati).

Nodarbinātība un bezdarbs –mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2014

IKG10_04. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. euro);

IKG10_07. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro);

IKG10_08. Iekšzemes kopprodukta apjoma indeksi (2010.g. salīdzināmajās cenās).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati