Jaunākā informācija datubāzēs (30.05.–03.06.2016.)

06.06.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2016

Nefinanšu komersantu dati.

Finanšu sektora komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

1.cet./2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

Maijs/2016

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100)

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %).

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

1.cet./2016

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Aprīlis/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.,

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

1.cet./2016

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2016

DSG04. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; euro).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2016

 

Marts/2016

1.cet./2016

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas,

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2014 (galīgie dati)

SRG0111. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SRG0201. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);

SRG0211. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);

SRG0411. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pa lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un statistiskajiem reģioniem;

SRG0431. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.);

SRG0511. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados uz 1000 iedzīvotājiem.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2016

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Aprīlis/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Aprīlis/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU-SILC apsekojums)

2006; 2015

MOD15_01. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem kultūras un sporta pasākumu apmeklējumu biežums pēdējo 12 mēnešu laikā (%);

MOD15_02. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem sazināšanās un tikšanās ar radiniekiem un draugiem (%);

MOD15_03. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem privātu jautājumu apspriešana un iespēja lūgt palīdzību radiniekiem, draugiem un kaimiņiem (%);

MOD15_04. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem formāla un neformāla sociālā līdzdalība pēdējo 12 mēnešu laikā (%);

MOD15_05. Iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem māksliniecisku darbību praktizēšana 2015. gadā (%).

EU-SILC moduļi - Līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē»


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2015 (uz vienu iedzīvotāju)

IKG10_01. Iekšzemes kopprodukts.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

4.cet./2015

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

2016 (gada sākumā)

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā;

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2014

ILG0521. Noslēgto laulību skaits Latvijā, statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados (pēc līgavaiņa dzīvesvietas) pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2015

MSG03. Izcirstās platības un krājas

Mežsaimniecība -ikgadējie dati