Jaunākā informācija datubāzēs (30.03. – 03.04.2009.)

06.04.2009

Datubāzē sadaļā Būvniecība precizēti 2008. gada 4. ceturkšņa dati par dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecību un remontu.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Tūrisms papildināta ar jaunākajiem datiem:

· Īstermiņa - š. g. janvāra dati par viesnīcu izmantošanas rādītājiem un 2008. gada 2. pusgada dati par tūrisma firmu darbību;

· Gada - 2008. gada dati tabulās:
20 – 7. Tūrisma firmu apkalpoto personu skaits;
20 – 8. Viesnīcas un citas tūrisma mītnes;
20 – 9. Viesnīcas un citas tūrisma mītnes reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
20 – 10. Ārvalstu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
20 – 11. Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits pavalstīm un mītņu veidiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība papildināti 2008. gada dati:
12 – 1. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmēju skaits gada beigās;
12 – 2. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās;
12 – 3. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs;
12 – 4. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējiem apmēriem;
12 – 5. Valsts sociālie pabalsti;
12 – 6. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi papildināti š. g. februāra dati par kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksiem un to pārmaiņām.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāji papildināti š. g. februāra un marta dati par iedzīvotāju skaitu un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenajiem rādītājiem, kā arī par starpvalstu migrāciju.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Mežsaimniecība papildināti 2008. gada 2. pusgada dati par kokmateriālu vidējo iepirkuma cenu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Dabas resursi precizēti 2006. un 2007. gada dati par atsevišķu koku sugu sadalījumu visos Latvijas mežos, kā arī papildināti 2008. gada dati par medījamajiem dzīvniekiem un medību sezonā nomedītajiem dzīvniekiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Transports papildināti 2008. gada dati:
18 – 2. Valsts autoceļu garums reģionos un rajonos gada beigās;
18 – 3. Pašvaldību autoceļu garums reģionos un rajonos gada beigās;
18 – 4. Pašvaldību ielu garums reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās;
18 – 13. Kravu pārvadājumi ar galvenajiem transporta veidiem;
18 – 14. Kravu apgrozība galvenajos transporta veidos;
18 – 25. Pasažieru pārvadājumi;
18 – 26. Pasažieru apgrozība.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Izglītība papildināta ar datiem par 2008/09.mācību gadu (9 – 1. līdz 22. tabulas).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100) dati pieejami arī dalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem (visa rūpniecības produkcija, vietējā tirgū realizētā produkcija, eksportētā produkcija).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti š. g. februāra dati par rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem un pārmaiņām, kā arī par apstrādes rūpniecības produkcijas izlaidi un apgrozījumu.
Metodoloģija