Jaunākā informācija datubāzēs (29.11.-03.12.2010.)

06.12.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt./2010

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

UF01. Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;
UF02. Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi;
UF021. Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem;
UF022. Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem

UF023. Komersantu (komercsabiedrību) aktīvi gada beigās;

UF024. Komersantu (komercsabiedrību) pasīvi gada beigās.

Uzņēmējdarbības finanses - ikgadējie dati

3.cet./2010

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis;
UF02. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora perioda beigās;
UF03. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem perioda beigās, tūkst. latu (NACE 1.1.red.)

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2010

 

 

Aug./2010

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2010

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem;

MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem;

MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;

MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos;

MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009 (provizoriski dati)

SR011. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
SR02. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);
SR021. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);
SR031. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības pa lieluma grupām statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
SR041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un statistiskajiem reģioniem;
SR051. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
SR061. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības pilsētās un novados sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.).

Statistikas uzņēmumu reģistrs -ikgadējie dati

Okt./2010

 

3.cet./2010

 

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2010

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Okt./2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2008-2009

IK03. Iekšzemes kopprodukta indeksi (2000.g. salīdzināmajās cenās).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2010

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;

Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

DS03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2009-2.cet./2010

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem;

MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem;

MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;

MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos;

MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati