Jaunākā informācija datubāzēs (29.09.-03.10.2014.)

06.10.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2013

IKG10_01. Iekšzemes kopprodukts

IKG10_02. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta, (tūkst. euro)

IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro);

IKG10_04. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts;

IKG10_05. Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un pievienotā vērtība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro)

IKG10_06. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (faktiskajās cenās).

Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) -ikgadējie dati

1995-2014

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) -ceturkšņu dati

Septembris/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Augusts/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Augusts/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Augusts/2014Jūlijs/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati

2013

Energobilance;

Energoresursu ražošana, imports, eksports un patēriņš;

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija;

Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida;

Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija;

Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos.

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2014 (gada sākumā)

ITUG01. Datoru, interneta un mājaslapas lietošana uzņēmumos;

ITUG02. Uzņēmumu darbinieki, kas darbā regulāri lieto datoru un datoru ar interneta pieslēgumu;

ITUG03. Interneta izmantošana uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10 un vairāk sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām;

ITUG04. Interneta izmantošanas mērķi uzņēmumos;

ITUG05. Interneta pieslēgumu veidi uzņēmumos;

ITUG06. Interneta pieslēguma lejupielādes ātrums uzņēmumos

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana uzņēmumos

2014 (gada sākumā)

ITMG01. Datoru / interneta pieejamība dažāda tipa mājsaimniecībās;

ITMG02. Ierīces interneta pieejamībai mājsaimniecībās;

ITMG04. Iedzīvotāji, kuri lieto datoru / internetu;

ITMG06. Iedzīvotāju interneta izmantošanas mērķi.

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana mājsaimniecībās


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2004-2013

KRG01. Investīciju tipi apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām;

KRG02. Investīciju apjomu ietekmējošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām (saldo, %).

Konjunktūras rādītāji -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013; 2014 (gada sākumā)

Glabātuves vietas internetā (mākoņdatošana) lietošana;

Sadarbība ar valsts vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem izmantojot internetu;

Iedzīvotāji, kuri interneta tiešsaistē pasūta dažādas preces un pakalpojumus;

Datora lietošanas prasmes

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana mājsaimniecībās

2013; 2014 (gada sākumā)

Uzņēmumi, kuri maksā par reklāmu internetā;

Sociālo mediju lietošana internetā uzņēmumos;

Mājaslapas funkciju lietošana uzņēmumos;

Uzņēmumi, kuri nodarbina IKT/IT speciālistus;

Uzņēmumi, kuri maksā par kādu no šiem internetā izmantojamiem mākoņdatošanas pakalpojumiem;

Uzņēmumi, kuri izmanto resursu plānošanas programmatūras paketi.

Informācijas tehnoloģijas: IKT lietošana uzņēmumos