Jaunākā informācija datubāzēs (29.08.–02.09.2016.)

05.09.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2016

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2.cet./2016

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. eiro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. eiro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

Augusts/2016

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu dati

2.cet./2016

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

SKG04. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida;

SKG05. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG06. Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG07. Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos);

SKG08. Notiesāto personu sadalījums pēc tiesas noteiktajiem soda veidiem (skaitļos).

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

 

Jūlijs/2016

Jūnijs/2016

 

 

2.cet./2016

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2016

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2016

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015 (galīgie dati)

ATG01. Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro)

ATG02. Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -ikgadējie dati

2015 (galīgie dati)

ATG15. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai un pa preču sadaļām -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūlijs/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Jūlijs/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2014

ING011. Inovatīvo uzņēmumu skaits pēc darbības jomas (NACE 2.red.)

ING021. Inovatīvo uzņēmumu apgrozījuma un strādājošo skaita īpatsvars sadalījumā pa darbības jomām (NACE 2.red.)

ING031. Kopējie izdevumi inovācijām (NACE 2.red.), (milj. euro)

ING051. Inovāciju jomā aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars (NACE 2.red.)

Inovācijas - ikgadējie dati

2015

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro).

Zinātne - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2016

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2011-2016

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati