Jaunākā informācija datubāzēs (29.07. – 02.08.2013.)

05.08.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013 (gada sākumā);

2012

ISG11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma, dzimuma un ģimenes stāvokļa gada sākumā;

ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG21. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums;

ISVG01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati

2012

IBG10. Iedzīvotāju starptautiskās ilgtermiņa migrācijas saldo reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati

2012

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets - ikgadējie dati

 

 

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma - ikgadējie dati

2.cet./2013

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2013

2.cet./2013

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2013

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūnijs/2013

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2013

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

2012

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³);

MSG04. Mežu atjaunošana (ha).

Mežsaimniecība - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

IBG021. Starptautiskā ilgtermiņa emigrācija pa valstu grupām.

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati