Jaunākā informācija datubāzēs (28.10.-01.11.2013.)

04.11.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2013

2012/2013

DRG03. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.);

DRG04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki.

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2013

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2013

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Septembris/2013

3.cet./2013

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2013

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

RUG03_E. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums).

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Septembris/2013

LA052.  Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Septembris/2013

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

2012

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³);

MSG04. Mežu atjaunošana (ha).

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

IMG041.Mirušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados (pa 5-gadu vecuma grupām) 2012.gadā.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

1990-2012

 

2010-2012

 

2010-2012

ILG024. Speciālie laulātības un šķirto laulību koeficienti;

ILG0521.Noslēgto laulību skaits Latvijā, statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados (pēc līgavaiņa dzīvesvietas) pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; 

ILG055. Noslēgtās laulības reģionos, republikas pilsētās un novedos pēc to noslēgšanas vietas (pēc līgavaiņa dzīvesvietas).

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2008-2011

VIG06. Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.latu);

VIG06_E. Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.euro).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati