Jaunākā informācija datubāzēs (28.07.-01.08.2014.)

04.08.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2013

2013/2014

DRG03. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.);

DRG04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Aprīlis/2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2013/14

IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā);

IZG06. Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā);

IZG07. Vispārizglītojošās skolas (mācību gada sākumā);

IZG08. Vispārizglītojošās dienas skolas (mācību gada sākumā);

IZG09. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas skolās pa klasēm (mācību gada sākumā);

IZG10. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas (mācību gada sākumā; bez speciālajām skolām un klasēm);

IZG11. Svešvalodu apguve vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā);

IZG12. Vakara (maiņu) vispārizglītojošās skolas (mācību gada sākumā);

IZG14. Mācības otrajā maiņā un pagarinātās darba dienas grupās vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā);

IZG15. Vispārizglītojošo skolu informatizācija (mācību gada sākumā);

IZG16. Otrgadnieku un trešgadnieku skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā);

IZG17. Vispārizglītojošo skolu beigušo skaits (neieskaitot speciālās skolas un klases);

IZG20. Vispārizglītojošo skolu skaits statistiskajos reģionos, pilsētās un rajonos (mācību gada sākumā);

IZG21. Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits statistiskajos reģionos, pilsētās un rajonos (mācību gada sākumā);

IZG32. Akadēmiskā personāla skaits (pamatdarbā) augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā).

Izglītība -ikgadējie dati

2.cet./2014

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2014; 2.cet./2014

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2013 (provizoriski dati)

RUG03. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums);

RUG041. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 2.red.), (daudzums; tūkst. euro).

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūnijs/2014

2.cet./2014

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūnijs/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Jūnijs/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

2013

MSG07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN));

MSG08. Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN)).

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2005-2011

TIG131. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos statistiskajos reģionos (nace 2.red.).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

MSG11. Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati