Jaunākā informācija datubāzēs (28.02.-04.03.2011.)

07.03.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan./2011

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jan./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2010

NB062. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

II01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

4.cet./2010

 

Nov./2010

 

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

DS01. Strādājošo reālās darba samaksas dinamika;

DS02. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

DS03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem;

DS10. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos;
DS11. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas statistiskajos reģionos.

Darba samaksa -ikgadējie dati

2010

SK01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;

SK03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma -ikgadējie dati

4.cet./2010

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa statistiskajiem reģioniem;

MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa statistiskajiem reģioniem;

MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;

MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos;

MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa statistiskajiem reģioniem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jan./2011


 

 

4.cet./2010

 

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

BU05. Būvniecības produkcijas indeksi.

Būvniecība -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jan./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -ikgadējie dati

Jan./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2001-2010

TI051. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem (% pret iepriekšējo periodu).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2010

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;

Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet.-3.cet./2010

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa statistiskajiem reģioniem;

MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa statistiskajiem reģioniem;

MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;

MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos;

MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa statistiskajiem reģioniem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2010

TI05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati