Jaunākā informācija datubāzēs (27.12.–29.12.2017.)

02.01.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2017

Būvniecības izmaksu indeksi;

Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

2015

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos;

Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos.

Iekšzemes kopprodukts–ikgadējie dati

Decembris/2017

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2017

DS20. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS21. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS22. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS23. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS24. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Novembris/2017

Oktobris/2017

 

 

3.cet./2017

Mazumtirdzniecības apgrozījums;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi;

Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;

TI13. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas tirdzniecībā un pakalpojumu nozarēs pa ceturkšņiem

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2017

RU07. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas rūpniecībā un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2016

Lauku saimniecību struktūras rādītāji.

Lauku saimniecību struktūra - 2010., 2013. un 2016.gada dati

Novembris/2017

 

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2017

 

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Novembris/2017

 

Oktobris/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika–mēnešu dati