Jaunākā informācija datubāzēs (27.11.–01.12.2017.)

04.12.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2017

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

2016 (provizoriski dati)

Uzņēmējdarbības finanses (apgrozījums, aktīvi, pasīvi, peļņa vai zaudējumi).

Uzņēmējdarbības finanses–ikgadējie dati

3.cet./2017

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

Novembris/2017

Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

3.cet./2017

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas–ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Oktobris/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

2016

JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks–ikgadējie dati

3.cet./2017

 

Septembris/2017

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Oktobris/2017

Septembris/2017

3.cet./2017

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2017

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t)

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku)

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru)

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2016 (provizoriski dati)

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi pa galvenajiem darbības veidiem.

Uzņēmumu skaits–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

3.cet./2017

Oktobris/2017

 

LI010. Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi (2010=100)

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t);

LI030. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2017

Oktobris/2017

 

LL050. Lopkopības produkcijas ražošana

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2017

 

ZV010. Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

Zivsaimniecībaceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Oktobris/2017

 

Septembris/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika–mēnešu dati

2016 (provizoriski dati)

ITG23. IKT sektora uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji;

ITG30. IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars iekšzemes kopproduktā (faktiskajās cenās, % no kopējās pievienotās vērtības).

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistika

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016

Nefinanšu komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses–ceturkšņu dati

2.cet./2017

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas–ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2017 (vidējais vecums)

ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati

 

SOCIĀLIE PROCESI

2017

DSG04. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem 1. ceturksnī, euro.

Darba samaksa–ikgadējie dati