Jaunākā informācija datubāzēs (27.10.-31.10.2014.)

03.11.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2014

3.cet./2014

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji -mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

 

 

 

 

 

 

 

2011

IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā);

IZG02. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā);

IZG03. Pirmsskolas izglītības iestādes (1.septembrī);

IZG04. Pirmsskolas izglītības iestādes republikas pilsētās un rajonos 1.septembrī;

IZG05. Mācību valoda pirmsskolas izglītības iestādēs 1. septembrī;

IZG06. Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā);

IZG18. Pamatskolu un vidusskolu beigušo turpmākā izglītība (%);

IZG33. Izdevumi izglītībai (milj. euro).

Izglītība -ikgadējie dati

3.cet./2014

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Septembris/2014

3.cet./2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Oktobris/2014

3.cet./2014

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Septembris/2014

LA052.  Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Septembris/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

VIG06. Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.euro).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

Septembris/2014

 

 

Augusts/2014

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2013

IDG12. Dzimstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju).

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2000-2013

IMG10. Mirstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju).

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2000-2013

ILG10. Laulātības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju).

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

2011-2013

IBG11. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

MSG05. Mežainums un koku veidu struktūra reģionos un rajonos.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati