Jaunākā informācija datubāzēs (27.07.–31.07.2015.)

03.08.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2015

2.cet/2015

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2015

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Aprīlis/2015

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2015

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2015;

Maijs/2015

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Jūnijs/2015

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūnijs/2015

2.cet./2015

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūnijs/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Jūnijs/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

2014

MSG05. Mežainums un koku veidu struktūra reģionos un rajonos;

MSG16. Mežaudžu vecuma struktūra 2014. Gada 1. Janvārī;

MSG17. Meža platība un vidējā koksnes krāja sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem 2014. gada 1. janvārī.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs/2015

 

 

Maijs/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

MSG18. Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati