Jaunākā informācija datubāzēs (27.06.–01.07.2016.)

04.07.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2016

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2016

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

Valdības finanses - ceturkšņu dati

Jūnijs/2016

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Maijs/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

Nodarbinātība un bezdarbs - ceturkšņu dati

Marts/2016

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

2015

Izglītības statistika.

Izglītība - ikgadējie dati

2015

Veselības statistikas rādītāji.

Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2016

Aprīlis/2016

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2016

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2014

UGG01. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;

UGG02. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem;

UGG03. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm.

Uzņēmumu grupas - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Aprīlis/2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Maijs/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu dati

Maijs/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība - mēnešu dati

2015

MSG07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN));

MSG08. Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN)).

Mežsaimniecība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Maijs/2016

 

 

Aprīlis/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika - mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2012-2014

IMG081. Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati