Jaunākā informācija datubāzēs (27.02.–03.03.2017.)

06.03.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2017

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

RCG09. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

4.cet./2016

Nefinanšu komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

4.cet./2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

Februāris/2017

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %)

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

4.cet./2016

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU-SILC apsekojums)

2015

Minimālā ienākuma;

Personu īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa;

Mājsaimniecību īpatsvars zem minimālā ienākuma līmeņa.

Minimālā ienākuma līmenis -ikgadējie dati

2016

Mājsaimniecību īpatsvars, kas norādījušas atsevišķas problēmas saistībā ar sava mājokļa vidi;

Mājokļu vispārējais raksturojums;

Mājokļa veids;

Mājokļu labiekārtotība;

Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi.

Mājokļa apstākļi -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2016

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

Oktobris-decembris/2016

4.cet./2016

 

 

Decembris/2016

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem un pa ceturkšņiem;

Strādājošo regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa;

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;

Strādājošo reālā darba samaksa;

DS20. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS21. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS22. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS23. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS24. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;

Strādājošo reālās darba samaksas dinamika;

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa.

Darba samaksa -ikgadējie dati

2016/17

2016

Profesionālās izglītības iestādes;

Augstskolas un koledžas.

Izglītība -ikgadējie dati

2016

SKG17. Ugunsgrēku skaits un to sekas.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2017

4.cet./2016

 

Decembris/2016

4.cet./2016

Mazumtirdzniecības apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

TIG01. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem (2010=100);

TIG02. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem (% pret iepriekšējo periodu).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Janvāris/2017

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2016

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

TUG30. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%).

Tūrisms -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2016 (provizoriski dati)

ATG15. Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro)

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai un pa preču sadaļām -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Janvāris/2017

 

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Janvāris/2017

 

Decembris/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

1996-2015

2000-2014

Iekšzemes kopprodukta rādītāji;

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

3.cet./2016

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2015-2016

ISG211. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās, laukos/ pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014-2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena

Augkopība -mēnešu dati