Jaunākā informācija datubāzēs (26.09.–30.09.2016.)

03.10.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

RC061. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem;

RC07. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pa mēnešiem;

RC101. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2016

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Augusts/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

Jūnijs/2016

Jūlijs/2016

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2016

 

Jūlijs/2016

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2016

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2015

LIG016. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanas cena reģionos (EUR par ha).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

Augusts/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Augusts/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Augusts/2016


Jūlijs/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2016

2008-2016

 

2012-2016

 

2007-2016

 

2007-2016

 

2007-2016

1995-2016

 

2007-2016

 

1995-2016

 

2004-2016

IK10_01. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_02. Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un vienu nodarbināto no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti (euro)

IK10_03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās

IK10_041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

IK10_061. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (procenti)

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_09. Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro)

IK10_111. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš pa ceturkšņiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

IK10_121. Iekšzemes kopprodukta deflatori (NACE 2. red.)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

1995-2015

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

(IKG10_01-IKG10_10)

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati