Jaunākā informācija datubāzēs (26.06.–30.06.2017.)

03.07.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2017

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2017

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

Valdības finanses–ceturkšņu dati

Jūnijs/2017

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Aprīlis/2017

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

2016

Veselības statistikas rādītāji.

Veselības aprūpe un sports–ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Maijs/2017

Aprīlis/2017

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2015

UGG01. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;

UGG02. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem;

UGG03. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm.

Uzņēmumu grupas–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TUG28. Latvijas iedzīvotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju un uz ārvalstīm

Tūrisms–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Maijs/2017

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t)

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2017

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

2016

MSG07. Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN));

MSG08. Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN));

MSG13. Meža ugunsgrēku cēloņi.

Mežsaimniecība–ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Maijs/2017

 

 

Aprīlis/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika–mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2000-2017

RU07. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas rūpniecībā un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

2000-2017

BU07. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā pa ceturkšņiem

Būvniecība–ceturkšņu dati

2000-2017

TI13. Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas tirdzniecībā un pakalpojumu nozarēs pa ceturkšņiem

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati