Jaunākā informācija datubāzēs (25.07.–29.07.2016.)

01.08.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

1.aprīlis/2016

2015/2016

DRG03. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.);

DRG04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2016

2.cet/2016

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2016

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.; NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs – mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2016

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2016

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2016;

Maijs/2016

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi - ikgadējie dati

2015 (provizoriski dati)

RUG01. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija;

RUG02. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas 10 zīmēs), (daudzums; tūkst. euro).

Rūpniecība - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2016

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports - ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūnijs/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu dati

Jūnijs/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu dati

2015

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³);

MSG03. Izcirstās platības un krājas;

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN));

MSG09. Dabas aizsardzības meža platības (tūkst.ha);

MSG13. Meža ugunsgrēku cēloņi

MSG18. Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos.

Mežsaimniecība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs/2016

 

 

Maijs/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika - mēnešu dati