Jaunākā informācija datubāzēs (25.06.-27.06.2014.)

30.06.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2009; 2014

DRG01. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos.

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

IMG06. Zīdaiņu nāves cēloņi pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2013

IBG041. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc tautības;

IBG042. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc ģimenes stāvokļa;

IBG043. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc migrantu valstiskās piederības;

IBG10. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012 (galīgie dati)

TIG041. Mazumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Maijs/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2012 (galīgie dati)

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

2009; 2014

MS01. Latvijas meža zeme un koksnes krāja;

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³);

MSG05. Mežainums un koku veidu struktūra statistiskajos reģionos un rajonos.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Maijs/2014

 

Aprīlis/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2009; 2014

MSG14. Likumpārkāpumi meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā;

MSG15. Meža iedalījums pa īpašuma formām;

MSG16. Mežaudžu vecuma struktūra 2014. gada 1. janvārī

MSG17. Meža platība un vidējā koksnes krāja sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem 2014. gada 1. janvārī.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2013

Eksports un imports 2013. gadā pa valstīm (euro un kilogrami)

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī