Jaunākā informācija datubāzēs (25.04.–29.04.2016.)

02.05.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2016

1.cet./2016

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2016

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Marts/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.,

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

Janvāris/2016

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas, kuras norādīja uz atsevišķiem neapmierinošiem mājokļa apstākļiem, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no atsevišķu ilglietošanas preču izmantošanas;

Ekonomiskā spriedze mājsaimniecībās.

Materiālā nenodrošinātība: mājsaimniecību līmenis

2015

Iedzīvotāju īpatsvars, kas naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas, kas norādīja uz atsevišķiem neapmierinošiem mājokļa apstākļiem, kas naudas trūkuma dēļ bija spiesti atteikties no atsevišķu ilglietošanas preču izmantošanas;

Ekonomiskā spriedze.

Materiālā nenodrošinātība: personu līmenis

1.cet./2016

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

2015

SDG06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro);

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

 

Marts/2016

1.cet./2016

 

Februāris/2016

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas,

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2014

SRG071. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.).

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2016

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbībatr10. iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

TUG11. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos);

TUG12. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji;

TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG14. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%);

TUG15. Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos);

TUG16. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro);

TUG17. Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%).

Tūrisms -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2015

Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas un cenu indeksi;

Augkopības produktu iepirkums;

Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

Marts/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

2015

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība; ražība un kopraža;

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības;

Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības;

Lopbarības kultūru kopraža un ražība;

Augļu koku un ogulāju stādījumi;

Siltumnīcu platības un produkcija.

Augkopība -ikgadējie dati

Marts/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība -mēnešu dati

2015

Galveno lopkopības produktu ražošana;

Lopkopības intensitāte;

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

Gaļas ražošana pa veidiem;

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un cūku skaita.

Lopkopība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Marts/2016

 

Februāris/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2000-2015

2005-2015

 

2012;2015

LIG0115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi (2010=100);

LIG0131. Minerālmēslojuma iestrāde lauksaimniecības kultūrām (pārrēķinot 100% augu barības vielās);

 LIG0132. Vienam lauksaimniecības kultūru sējumu hektāram izmantotie pesticīdi (darbīgās vielās, kg).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013-2014

ILG01. Noslēgtās un šķirtās laulības.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati