Jaunākā informācija datubāzēs (24.11.-28.11.2014.)

01.12.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2014

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2014

UF101. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro);

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

2013

Uzņēmējdarbības finanšu rādītāji.

Uzņēmējdarbības finanses- ikgadējie dati

Novembris/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

2014; 2015 (prognozēti dati)

KRG01. Investīciju tipi apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām;

KRG02. Investīciju apjomu ietekmējošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām.

Konjunktūras rādītāji –ikgadējie dati

3.cet./2014

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas -ceturkšņu dati

2013 (provizoriski dati)

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem;

Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos;

Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem.

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2014

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

Augusts/2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2013 (provizoriskie dati)

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2014

 

 

 

3.cet./2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

TI13. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

TI14. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2014

Septembris/2014

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Oktobris/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Oktobris/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Oktobris/2014

Septembris/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013 (provizoriski dati)

IKT sektora uzņēmumu skaits

Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība;

IKT sektora uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem;

IKT sektora uzņēmumu nodokļi.

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistika


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis-Septembris/2014

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2014

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas -ceturkšņu dati

2008-2012;

 

 

 

 

1997-2012

IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2013.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro);

IVG03. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (procentos);

 IVG05. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro);

IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2013.gada salīdzināmajās cenās; milj. euro).

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2004

NBG26. Ilgstošie darba meklētāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013

 

 

2008

RU05. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi (NACE 2.red. klasifikācijas kodi B, C, D);

RU06. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos, (NACE 2.red.);

TIG112. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos (NACE 2.red.).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2008

RUG01. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā (NACE 2.red.);

RUG011. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pēc nodarbināto skaita (NACE 2.red.).

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

 

2008

LIG014. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru);

LIG0114. Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenu indeksi (% pret iepriekšējo gadu).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

2013

LLG019. Lopkopības intensitāte.

Lopkopība -ikgadējie dati